NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

shī

 1. shī noun the practice of selfless giving / dāna
  Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Paramita 波罗蜜
  Notes: Sanskrit equivalent: dāna, Pāli: dāna, Japanese: se; the first of the 六度 'six paramitas' (ABCE '施'; JEBD 'se'; Unihan '施')
 2. shī verb to act / to do / to execute / to carry out
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 施行 (CCD '施' 1; FE '施' 1; GDHC '施' 1; Unihan '施'). For example, 其恕乎!己所不欲,勿施於人。'Is not reciprocity such a word? What you do not want done to yourself, do not do to others.' (Lunyu 17:24, trans. by Legge 1861)
 3. shī verb to give / to grant
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 施舍 (CCD '施' 3; FE '施' 2)
 4. shī verb to exert
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 给予 (CCD '施' 2; GDHC '施' 2)
 5. shī verb to apply
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of apply a powder or a cream (CCD '施' 4; FE '施' 3)
 6. shī proper noun Shi
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (CCD '施' 5; FE '施' 4; GDHC '施' 6)

Contained in

实施措施设施布施施工信息技术基础设施库施政施肥施加施行施展施事施事者基础设施基础设施即服务倒行逆施施耐庵马哈拉施特拉施无畏印施舍法施施乞叉难陀略施布施波罗蜜施波罗蜜布施度无极施礼施主无相布施人施设论施设论施护普施僧伽施施茶亭长者施报经分别布施经食施获五福报经善施太子一切施品布施波罗蜜多无垢施菩萨应辩会施予施与支施崙离垢施女经比丘听施经佛说龙施女经龙施女经佛说龙施菩萨本起经龙施菩萨本起经

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 39 248
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 8 225
Shi Zhu Pi Po Sha Lun 《十住毘婆沙論》 Scroll 6 224
Zhangzhe Shi Bao Jing (Velāma) 《長者施報經》 Scroll 1 212
Bodhisattvabhūmi (Pusa Shan Jie Jing) 《菩薩善戒經》 Scroll 4 209
Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 Scroll 10 208

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
欲施 欲施 所欲施作 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 17
施论 施論 施論 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 10
施牀 施牀 施牀使北首 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 10
施作 施作 所欲施作 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 9
大施 大施 我今當為一切大施 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 8
施恶 施惡 若行者有欲施惡 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 6
念施 念施 五者念施 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 4
施侵 施侵 欲施侵 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 4
施福 施福 為施福至今 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 4
施不安 施不安 欲施不安 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
放光 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
五者 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 11
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
何處 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
開示 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
然燈 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
使 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 9
學者 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 10
染布 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 20
可以阿難 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 12
大寶 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 2
農事 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
瞋恚飲食 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
清淨 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 2
Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 1
行者 Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 23
Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 1
Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 5
Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 2
以上 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 5
二者泥梨 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3