NTI Reader
NTI Reader

昼夜 (晝夜) zhòuyè

  1. zhòuyè noun day and night
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
    Notes: (CCD '昼夜'; FE '晝夜')
  2. zhòuyè adverb continuously
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
    Notes: (FE '晝夜')

Contained in

昼夜吉祥

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 17 48
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 581 35
Āyuṣparyantasūtra (Fo Shuo Jiaoliang Shouming Jing) 《佛說較量壽命經》 Scroll 1 28
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 37 25
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 329 24
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 31 21
Discourse on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論頌疏論本》 Scroll 11 20
Abhidharmakośaśastra (Apidamo Jushe Lun) 《阿毘達磨俱舍論》 Scroll 14 20
Fa Ji Yao Song Jing (Dharmapada) 《法集要頌經》 Scroll 2 20
Abhidharmakośaśāstrakārikāvibhāṣya (Apidamo Cang Xian Zong Lun) 《阿毘達磨藏顯宗論》 Scroll 19 19

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
分昼夜 分晝夜 以其不分晝夜異故 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 9
昼夜六时 晝夜六時 晝夜六時 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 1 7
昼夜勤 晝夜勤 晝夜勤精進 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 39 6
三十昼夜 三十晝夜 如是三十晝夜為一月 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 55 6
无有昼夜 無有晝夜 無有晝夜亦無一月半月 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 6
昼夜增长 晝夜增長 但當晝夜增長善法而不衰退 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 18 4
昼夜中 晝夜中 如是晝夜中 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 4
昼夜手 晝夜手 晝夜手抒 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 3
昼夜修 晝夜修 晝夜修眾善 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 2 3
分别昼夜 分別晝夜 亦不分別晝夜殊異 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 3