NTI Reader
NTI Reader

微妙 wēimiào

wēimiào adjective subtle and wonderous
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (Guoyu '微妙')

Contained in

一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼拏罗经八十微妙种好微妙色

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 328 58
Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 2 37
Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Fo Shuo Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經》 Scroll 7 32
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 20 28
Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guangming Jing) 《金光明經》 Scroll 2 24
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 22
Zun Po Xu Mi Pusa Suo Ji Lun 《尊婆須蜜菩薩所集論》 Scroll 5 22
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 51 20
He Bu Jin Guangming Jing 《合部金光明經》 Scroll 2 20
Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 3 20

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
微妙法 微妙法 普演微妙法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 53
说微妙 說微妙 而為大眾說微妙法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 43
什深微妙 甚深微妙 甚深微妙 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 24
微妙第一 微妙第一 微妙第一 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 22
微妙大法 微妙大法 甚深微妙大法光明 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 14
微妙可 微妙可 微妙可悅樂 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 7
微妙可爱 微妙可愛 微妙可愛 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 9 6
微妙想 微妙想 彼微妙想不滅 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 6
微妙音 微妙音 出微妙音如妙歌聲 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 5
法微妙 法微妙 此法微妙 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 5