NTI Reader
NTI Reader

五下结 (五下結) wǔ xià fènjié

wǔ xià fènjié set phrase five lower fetters
Domain: Buddhism 佛教
Notes: See 五下分結

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 17 5
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 13 4
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 3
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 24 3
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 2
Shi Zhi Jushi Ba Cheng Ren Jing (Aṭṭhakanagarasutta) 《十支居士八城人經》 Scroll 1 2
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 66 2
Abhidharmakośaśastra (Apidamo Jushe Lun) 《阿毘達磨俱舍論》 Scroll 24 2
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 36 2
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 40 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
五下结尽 五下結儘 五下結盡得化生 Shi Zhi Jushi Ba Cheng Ren Jing (Aṭṭhakanagarasutta) 《十支居士八城人經》 Scroll 1 9
五下结中 五下結中 就彼五下結中 Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 5 4
尽五下结 儘五下結 當盡五下結 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 3
谓五下结 謂五下結 謂五下結 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 3
名曰五下结 名曰五下結 此惑名曰五下結斷 Abhidharmakośaśastra (Apidamo Jushe Lun) 《阿毘達磨俱舍論》 Scroll 24 2
名为五下结 名為五下結 此或名為五下結斷 Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 64 2