NTI Reader
NTI Reader

盗 (盜) dào

  1. dào verb to steal / to rob / to plunder
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Law 法律
  2. dào noun a thief / a bandit
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Law 法律

Contained in

强盗盗窃海盗二种偷盗报盗取偷盗窃盗盗贼匪盗盗匪北欧海盗监守自盗木马盗号戒盗见不偷盗盗用盗取盗版防盗盗墓盗卖侠盗联盟盗伐盗录盗薮欺世盗名

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 187
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 3 155
Commentary on the Fanwang Jing Bodhisattva Precepts 《梵網經菩薩戒本疏》 Scroll 2 152
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 139
Samantapāsādikā (Shan Jian Lu Pi Po Sha) 《善見律毘婆沙》 Scroll 9 103
Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīvinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Pi Nai Ye) 《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》 Scroll 3 74
Mūlasarvāstivādavinayayasangraha (Genben Sapoduo Bu Lu She) 《根本薩婆多部律攝》 Scroll 2 62
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 55 56
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 54
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 52 51

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
劫盗 劫盜 於是復行劫盜他物 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 23
盗人 盜人 盜人財物 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 16
杀盗 殺盜 四者不得殺盜犯人婦女 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 13
盗心 盜心 漸生盜心 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 12
人盗 人盜 不教人盜 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 10
戒盗 戒盜 戒盜身縛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 9
贼盗 賊盜 不遭賊盜 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 9
盗婬 盜婬 殺盜婬泆 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 8
行盗 行盜 便行盜他家粳米 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 8
盗密 盜密 我於正法中盜密出家 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 14 5