NTI Reader
NTI Reader

损 (損) sǔn

 1. sǔn verb to injure
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '損')
 2. sǔn verb to impair
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '損')
 3. sǔn verb to diminish
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '損')

Contained in

损失损害损坏亏损损耗损人利己损伤损抑受损损毁毁损残损破损耗损减损损友损人损益贬损磨损缺损健康受损虚损污损劳损恶损消损防损增损损劣

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 75
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 54
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 46
Commentary on the Bodhisattva Precepts 《菩薩戒本疏》 Scroll 2 36
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 3 35
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 16 35
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 33
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 13 32
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 6 31
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 13 31

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
损减 損減 國土損減 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 86
侵损 侵損 無能侵損 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 8
日日损 日日損 其家產業日日損減 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 6
法损 法損 世幾法損減 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 36 6
作损 作損 莫作損減業 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 14 5
大损 大損 士為斯大損 Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 Scroll 1 5
伤损 傷損 若有麤言傷損於人 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 5
无有损 無有損 無有損減 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 5
六损 六損 又復能知六損財業 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 4
损恼 損惱 損惱心故 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 4