NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

类 (類) lèi

 1. lèi noun kind / type / class / category
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Category 种类
  Notes: For example, 各类美术作品 'all kinds of artworks.' (Guoyu '類' n 1; Unihan '類'; XHN 2015-12-25)
 2. lèi adjective similar / like
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Comparison 比较
  Notes: (Guoyu '類' adj)
 3. lèi measure word kind / type / class / category
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: (Guoyu '類' n 4)
 4. lèi noun class in a programming language
  Domain: Information Technology 信息技术
  Notes: As in Java class, C++ class, etc
 5. lèi noun reason / logic
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Thought 思想
  Notes: In the sense of 事理 (Guoyu '類' n 2)
 6. lèi noun example / model
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Category 种类
  Notes: In the sense of 榜样 (Guoyu '類' n 3)
 7. lèi proper noun Lei
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '類' n 5)
 8. lèi adverb approximately
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Thought 思想
  Notes: In the sense of 大概 (Guoyu '類' adv)

Contained in

类型类别种类人类之类分类人类学词类附类超类类比豆类类似文档类型定义可扩展类型语言菌类同类诸如此类触类旁通类推分类学弱类型灵长类门类鸟类相类哺乳类资料类型杂类阿毘达磨品类足论人类语言文类声类人类社会朱子语类醣类鱼类学鸟类学各类语言类型学尼拘类金师子章云间类解乐邦文类类智品类一类大类虫类聚类数据图书馆分类法图书分类法

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 4 89

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
像类 像類 隨意圖畫種種像類 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 10 32
形类 形類 汝等欲知彼形類不 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 13
等类 等類 如是等類 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 12
譬类 譬類 因譬類得解 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 5 11
类沙门 類沙門 何等像類沙門 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 11 9
异类 異類 異類奇鳥 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 8
有情类 有情類 諸有情類 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 3 7
生类 生類 令諸含生類 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 1 7
众生类 眾生類 彼天眼淨觀眾生類 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 7
众类 眾類 羞愧安慰一切眾類 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
一切 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
群生 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
同人 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
天眼淨觀眾生 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
有情 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 9
Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 2
Scroll 1 in Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 2
正安 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 2
譬如有人奈何 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 7
種種 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 5
何等 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 12
何等 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
如是 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 2
若是親戚 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 2
Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 3
一切 Scroll 5 in Qishi Jing 《起世經》 2
復有種種 Scroll 6 in Qishi Jing 《起世經》 1
Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
汝等 Scroll 5 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 8
復有種種 Scroll 6 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
所有諸眾生 Scroll 7 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 3
眷屬隨從羇舍子 Scroll 3 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1