NTI Reader
NTI Reader

类 (類) lèi

 1. lèi noun kind / type / class / category
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Category 种类
  Notes: For example, 各类美术作品 'all kinds of artworks.' (Guoyu '類' n 1; Unihan '類'; XHN 2015-12-25)
 2. lèi adjective similar / like
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Comparison 比较
  Notes: (Guoyu '類' adj)
 3. lèi measure word kind / type / class / category
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: (Guoyu '類' n 4)
 4. lèi noun class in a programming language
  Domain: Computer Science 计算机科学
  Notes: As in Java class, C++ class, etc
 5. lèi noun reason / logic
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Thought 思想
  Notes: In the sense of 事理 (Guoyu '類' n 2)
 6. lèi noun example / model
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Category 种类
  Notes: In the sense of 榜样 (Guoyu '類' n 3)
 7. lèi proper noun Lei
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '類' n 5)
 8. lèi adverb approximately
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Thought 思想
  Notes: In the sense of 大概 (Guoyu '類' adv)

Contained in

类型类别种类人类之类分类人类学词类附类超类类比豆类类似文档类型定义可扩展类型语言菌类同类诸如此类触类旁通类推分类学弱类型灵长类门类鸟类相类𫗦乳类资料类型杂类阿毘达磨品类足论人类语言文类声类人类社会朱子语类醣类鱼类学鸟类学各类语言类型学尼拘类金师子章云间类解乐邦文类类智品类一类大类虫类聚类数据图书馆分类法图书分类法

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 4 89
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 6 79
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 542 77
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 75
San Wuxing Lun 《三無性論》 Scroll 1 72
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 123 71
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 26 70
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 2 70
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 4 65
Cheng Weishi Lun Yan Mi 《成唯識論演祕》 Scroll 3 65

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
像类 像類 隨意圖畫種種像類 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 10 32
众生类 眾生類 彼天眼淨觀眾生類 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 19
形类 形類 汝等欲知彼形類不 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 13
等类 等類 如是等類 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 12
譬类 譬類 因譬類得解 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 5 11
类沙门 類沙門 何等像類沙門 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 11 9
生类 生類 令諸含生類 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 1 8
异类 異類 異類奇鳥 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 8
有情类 有情類 諸有情類 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 3 7
众类 眾類 羞愧安慰一切眾類 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 6