NTI Reader
NTI Reader

从事 (從事) cóngshì

 1. cóngshì verb to deal with / to handle / to do
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 办事 (CC-CEDICT '從事'; Guoyu '從事' 2)
 2. cóngshì verb to go for / to engage in / to undertake
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (CC-CEDICT '從事'; Guoyu '從事' 1)
 3. cóngshì proper noun Attendant
  Domain: History 历史 , Subdomain: China 中国 , Concept: Official Title 官名
  Notes: (Guoyu '從事' 3; Linghu and Miller 1959, p. 6)

Contained in

从事研究

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Ugradattaparipṛcchā (Fa Jing Jing) 《法鏡經》 Scroll 1 11
Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 27 8
Daoxing Bore Jing 《道行般若經》 Scroll 6 8
Discourse on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論頌疏論本》 Scroll 9 6
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 40 5
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 3 5
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 23 5
Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 Scroll 1 5
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 40 5
Tan Jin Wenji 《鐔津文集》 Scroll 15 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
善知识从事 善知識從事 不與善知識從事 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 6 25
愚从事 愚從事 亦莫愚從事 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 11 14
恶知识从事 惡知識從事 莫與惡知識從事 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 13 12
人从事 人從事 與人從事恒當謙恭卑下 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 11 9
师从事 師從事 不與善師從事所致 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 12 8
从事生 從事生 從事生事謂從識支生於名色 Abhidharmakośaśastra (Apidamo Jushe Lun) 《阿毘達磨俱舍論》 Scroll 9 5
王从事 王從事 非王從事 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 40 5
从事事 從事事 從事事惑生 Abhidharmakośaśastra (Apidamo Jushe Lun) 《阿毘達磨俱舍論》 Scroll 9 4
从事立 從事立 從事立名號餘甘矣 Mūlasarvāstivāda-ekaśatakarman (Genben Shuo Yiqie You Bu Bai Yi Jiemo) 《根本說一切有部百一羯磨》 Scroll 8 4
恶师从事 惡師從事 若有菩薩與惡師從事 Daoxing Bore Jing 《道行般若經》 Scroll 8 3