NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

zhū

 1. zhū noun pearl
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Unihan '珠')
 2. zhū proper noun Zhu
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
 3. zhū noun a precious stone / a gem / a jewel
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Unihan '珠')

Contained in

珠穆朗玛峰珠宝圆珠笔珠子圆珠珍珠数珠佛珠念珠朝珠眼珠海珠寺串珠纹宝珠二龙戏珠龙戏珠摩尼宝珠如意珠真珠串珠丹珠尔甘珠尔布顿仁钦珠如意宝珠史法苑珠林衣珠喻髻珠喻髻珠明珠联珠日珠摩尼珠港珠澳大桥曼殊室利呪藏中校量数珠功德经佛说校量数珠功德经校量数珠功德经金刚顶瑜伽念珠经如意宝珠转轮秘密现身成佛金轮呪王经大乘金刚髻珠菩萨修行分般若心经略疏连珠记戒珠如意宝珠无价宝珠如意珠藏肥珠子油珠子遗珠珠玉露珠天珠连珠

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Huayan You Xin Fajie Ji 《華嚴遊心法界記》 Scroll 1 78
Huayan Wu Jiao Zhi Guan 《華嚴五教止觀》 Scroll 1 67
Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 11 48
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 59 39
She Wu'ai Dabei Xin Da Tuoluoni Jing Ji Yi Fa Zhong Chu Wuliang Yi Nanfang Man Yuan Bu Tuo Luo Hai Hui Wu Bu Zhu Zun Deng Hong Shi Li Fangwei Ji Weiyi Xingse Zhichi Sanmoye Biao Zhi Mantuluo Yi Gui 《攝無礙大悲心大陀羅尼經計一法中出無量義南方滿願補陀落海會五部諸尊等弘誓力方位及威儀形色執持三摩耶幖幟曼荼羅儀軌》 Scroll 1 39
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 39
Siming's Letters on Ten Issues (Siming Shi Yi Shu) 《四明十義書》 Scroll 1 37

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
赤珠 赤珠 赤珠牆馬瑙門 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 69
白珠 白珠 白珠碧珠 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 13
神珠 神珠 自然神珠忽現在前 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 11
旋珠 旋珠 旋珠 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 10
明月珠 明月珠 明月珠 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 9
琉璃珠 琉璃珠 清淨琉璃珠 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 8
珠桄 珠桄 馬瑙欄赤珠桄 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 7
火珠 火珠 燒以火珠 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 6
珠树 珠樹 其赤珠樹赤珠根枝馬瑙華葉 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 6
珠栏 珠欄 赤珠欄馬瑙桄 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
淨琉璃 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
自然現在 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 7
四千 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
馬瑙 Scroll 18 in Dīrghāgama 《長阿含經》 39
猶如琉璃 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 1
明月 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 8
光明 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
瑠璃 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 1
Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 6
Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 9
琉璃水精 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
金銀琉璃頗梨車璩瑪瑙七寶 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 10
Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 3
頗梨 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 1
Scroll 5 in Qishi Jing 《起世經》 5
頗梨 Scroll 6 in Qishi Jing 《起世經》 2
Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
即將 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 4
Scroll 5 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
Scroll 4 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 7 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
Scroll 9 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1