zhū

 1. zhū noun pearl
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: As produced from a 蚌壳 clam shell (Guoyu '珠' n 1; Kroll 2015 '珠' 1; Unihan '珠')
 2. zhū noun a bead
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Especially, a bead cut from a gem or other stone (Kroll 2015 '珠' 1a)
 3. zhū noun a bead or orb-shaped object
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '珠' n 2; Kroll 2015 '珠' 1b; Unihan '珠')
 4. zhū noun a pearl of writing
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Refers to brilliant writing (Kroll 2015 '珠' 2)

Contained in

Also contained in

珠穆朗玛峰珠宝圆珠笔珠子圆珠珍珠朝珠眼珠串珠纹二龙戏珠龙戏珠真珠串珠明珠联珠日珠港珠澳大桥肥珠子油珠子遗珠珠玉露珠天珠连珠

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Huayan You Xin Fajie Ji 《華嚴遊心法界記》 — count: 78
 • Scroll 1 Huayan Wu Jiao Zhi Guan 《華嚴五教止觀》 — count: 67
 • Scroll 11 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 — count: 48
 • Scroll 1 She Wu'ai Dabei Xin Da Tuoluoni Jing Ji Yi Fa Zhong Chu Wuliang Yi Nanfang Man Yuan Bu Tuo Luo Hai Hui Wu Bu Zhu Zun Deng Hong Shi Li Fangwei Ji Weiyi Xingse Zhichi Sanmoye Biao Zhi Mantuluo Yi Gui 《攝無礙大悲心大陀羅尼經計一法中出無量義南方滿願補陀落海會五部諸尊等弘誓力方位及威儀形色執持三摩耶幖幟曼荼羅儀軌》 — count: 39
 • Scroll 18 Dīrghāgama 《長阿含經》 — count: 39
 • Scroll 59 Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 — count: 38
 • Scroll 1 Siming's Letters on Ten Issues (Siming Shi Yi Shu) 《四明十義書》 — count: 37
 • Scroll 9 Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 — count: 28
 • Scroll 18 Da Ban Niepan Jing Ji Jie 《大般涅槃經集解》 — count: 28
 • Scroll 2 Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 — count: 27

Collocations

 • 赤珠 (赤珠) 赤珠牆馬瑙門 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 18 — count: 69
 • 白珠 (白珠) 白珠碧珠 — Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》, Scroll 2 — count: 13
 • 明月珠 (明月珠) 明月珠 — Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》, Scroll 2 — count: 10
 • 旋珠 (旋珠) 旋珠 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 34 — count: 10
 • 神珠 (神珠) 自然神珠忽現在前 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 3 — count: 9
 • 琉璃珠 (琉璃珠) 清淨琉璃珠 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 8
 • 珠桄 (珠桄) 馬瑙欄赤珠桄 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 18 — count: 7
 • 珠树 (珠樹) 其赤珠樹赤珠根枝馬瑙華葉 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 18 — count: 6
 • 珠栏 (珠欄) 赤珠欄馬瑙桄 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 18 — count: 6
 • 火珠 (火珠) 燒以火珠 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 1 — count: 6