NTI Reader
NTI Reader

yí nǐ

 1. verb to doubt / to disbelieve
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Thought 思想
  Notes: In the sense of 不相信; for example, 半信半疑 'half believe and half disbelieve' (Guoyu '疑' v 2; Kroll '疑' 1; NCCED '疑' 1; Unihan '疑')
 2. noun doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: vicikitsā, Pāli: vicikicchā, Japanese: gi; one of the lower five fetters 五下分結 (BL 'vicikitsā'; FGDB '疑'; MW 'vicikitsA')
 3. verb to suspect / to wonder
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '疑' 2; NCCED '疑' 2; Unihan '疑')
 4. adjective puzzled
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 迷惑 (Guoyu '疑' v 1; NCCED '疑' 5)
 5. adverb to seem like
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 彷彿 or 好像 (Guoyu '疑' adv; Kroll '疑' 3)
 6. verb to hesitate
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 犹豫不决 (Guoyu '疑' v 3; Kroll '疑' 4; NCCED '疑' 3)
 7. verb to fix / to determine
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '疑' nǐ 1)
 8. verb to copy / to immitate / to emulate
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: As a variant of 擬 (Kroll '疑' nǐ 2)
 9. verb to be strange
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 怪 (Guoyu '疑' v 4)
 10. verb to dread / to be scared
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 恐惧 (Guoyu '疑' v 5)

Contained in

无疑疑问狐疑疑问代词嫌疑嫌疑人怀疑疑心迟疑疑惑疑难疑问句可疑置疑质疑毫无疑问疑事大梵天王问佛決疑经大威灯光仙人问疑经略释新华严经修行次第决疑论释净土群疑论净土十疑论西方要决释疑通规往生净土决疑行愿二门净土疑辨禅宗决疑集折疑论猜疑疑结疑网断三种疑惑疑悔释疑祛疑疑义心疑疑兵疑忌疑狱疑惧疑虑多疑不容置疑惊疑疑云疑念解疑疑难问题疑团疑难解答疑似

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 213
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 55 140
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 124
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 56 113
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 6 109
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 3 104
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 58 93
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 3 91
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 88
Jingang Bore Jing Zan Shu 《金剛般若經贊述》 Scroll 2 88

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
疑盖 疑蓋 疑蓋 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 39
疑度 疑度 四為疑度致淨 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 31
疑患 疑患 我心中生此疑患 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 15
不生疑 不生疑 婆羅門自不生疑 Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 Scroll 1 13
生疑 生疑 以此生疑 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 11
疑使 疑使 疑使 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 10
见闻疑 見聞疑 諸梵行者以見聞疑罪而發舉時 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 33 8
离疑 離疑 亦離疑論 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 7
度疑 度疑 度疑淨 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 7
疑生 疑生 以疑生惡 Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 Scroll 1 7