NTI Reader
NTI Reader

无能 (無能) wúnéng

wúnéng adjective incapable / incompetent
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Ability 能力
Notes: (CCD '无能'; FE '無能')

Contained in

无能为力佛说无能胜幡王如来庄严陀罗尼经无能胜幡王如来庄严陀罗尼经普遍光明清净炽盛如意宝印心无能胜大明王大随求陀罗尼经佛说无能胜大明王陀罗尼经无能胜大明王陀罗尼经无能胜大明陀罗尼经无能胜大明心陀罗尼经圣无能胜金刚火陀罗尼经庸碌无能

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmavijñānakāyapādaśāstra (Apidamo Shi Shen Zu Lun) 《阿毘達磨識身足論》 Scroll 1 33
Fajie Cidi Chu Men 《法界次第初門》 Scroll 3 24
Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 Scroll 3 21
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 36 17
Jingang Bore Lun Huishi 《金剛般若論會釋》 Scroll 2 17
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 71 16
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 44 16
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 60 16
Akṣayamatinirdeśasūtra (Echamo Pusa Jing) 《阿差末菩薩經》 Scroll 2 15
Dasheng Guang Bai Lun Shi Lun 《大乘廣百論釋論》 Scroll 10 15

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
无能及 無能及 長無能及者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 50
无能侵 無能侵 無能侵損 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 11
无能数 無能數 無量無邊無能數者 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 3 10
无能胜 無能勝 無能勝者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 10
无能知者 無能知者 過去億苦無能知者 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 16 6
余无能 餘無能 唯彼自知餘無能覺 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 4 5
无能过 無能過 無能過者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 5
无能见 無能見 無能見者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 5
婆罗门无能 婆羅門無能 婆羅門無能與如來等者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 4
苦无能 苦無能 過去億苦無能知者 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 16 4