NTI Reader
NTI Reader

行动 (行動) xíngdòng

  1. xíngdòng noun movement
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动
    Notes: (CC-CEDICT '行動')
  2. xíngdòng verb to move
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动
    Notes: (CC-CEDICT '行動')

Contained in

爬行动物行动电话采取行动行动图书馆行动作业系统军事行动行动计划行动自由云水书坊行动图书馆

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Karmasiddhiprakaraṇa (Dacheng Cheng Ye Lun) 《大乘成業論》 Scroll 1 6
Discourse on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論頌疏論本》 Scroll 13 5
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 13 5
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 151 5
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 13 5
Abhidharmakośaśastra (Apidamo Jushe Lun) 《阿毘達磨俱舍論》 Scroll 13 4
Cheng Weishi Lun Yan Mi 《成唯識論演祕》 Scroll 2 4
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 34 3
Buddhabhūmisūtraśāstra (Fo Di Jing Lun) 《佛地經論》 Scroll 4 3
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 33 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
行动及 行動及 既已遮遣行動及形 Abhidharmakośaśastra (Apidamo Jushe Lun) 《阿毘達磨俱舍論》 Scroll 13 4
不能行动 不能行動 未滿即彼惡人不能行動 Mohe Fei Shi Luo Mona Ye Ti Po He Luo She Tuoluoni Yi Gui 《摩訶吠室囉末那野提婆喝囉闍陀羅尼儀軌》 Scroll 1 4
左右行动 左右行動 左右行動坐臥之處 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 18 3
行动时 行動時 而行動時頭足必爾 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 70 2
实有行动 實有行動 勝義然非諸行實有行動 Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 33 2
行动迟缓 行動遲緩 或有行動遲緩 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 151 2
行动宗 行動宗 對行動宗立無 Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 13 2
行动声 行動聲 將旦聞左右行動聲 Ji Shenzhou San Bao Gan Tong Lu 《集神州三寶感通錄》 Scroll 1 2
行动事故 行動事故 遠離一切行動事故 Vimalakīrtinirdeśasūtra (Shuo Wugou Cheng Jing) 《說無垢稱經》 Scroll 2 2
一切法行动 一切法行動 悟一切法行動取性不可得故 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 415 2