NTI Reader
NTI Reader

归 (歸) guī

 1. guī verb to go back / to return
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 返回 (Guoyu '歸' v 2; Kroll '歸' 1; Rouzer 2007, p. 27; Unihan '歸')
 2. guī verb to belong to / to be classified as
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense 属于 (Guoyu '歸' v 5)
 3. guī verb to take refuge in / to rely on / to depend on
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 依附 (Guoyu '歸' v 4; Kroll '歸' 2)
 4. guī verb used between a repeated verb to indicate contrast
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词
  Notes: (Guoyu '歸' v 7)
 5. guī verb to revert to / to give back to
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '歸' v 3; Kroll '歸' 4; Rouzer 2007, p. 27; Unihan '歸')
 6. guī verb (of a woman) to get married
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '歸' v 1; Kroll '歸' 3)
 7. guī verb to assemble / to meet together
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 聚 (Guoyu '歸' v 6)
 8. guī verb to appreciate / to admire
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '歸' 5)

Contained in

回归海归归属归纳改邪归正归根到底归还归结物归原主归一归元寺归元禅寺归于归依归入归义军思归归敬归心归宿归附归趣赵归真归化秭归乾归国南海寄归内法传归去来兮辞归茲纵虎归山三归五戒慈心厌离功德经佛说嗟韈曩法天子受三归依获免恶道经嗟韈曩法天子受三归依获免恶道经金刚顶经瑜伽十八会指归大圣欢喜双身大自在天毘那夜迦王归依念诵供养法华严经旨归释门归敬仪万善同归集归命递归光荣归于佛陀成就归于大众功德归于檀那利益归于常住归林归去来兮归隐三归三归依三自归三归戒

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 3 103
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 97
Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 3 85
Da Ban Niepan Jing Ji Jie 《大般涅槃經集解》 Scroll 19 75
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 61
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 61
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 58
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 56
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 55
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 8 51

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
归佛 歸佛 身自歸佛 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 21
归宫 歸宮 太子聞已即迴車歸宮 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 5
归无常 歸無常 皆亦歸無常 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 5
归人形 歸人形 死皆歸人形 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 4
归起 歸起 香姓婆羅門持舍利瓶歸起塔廟 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 4
归法 歸法 歸法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 4
归佛法僧 歸佛法僧 歸佛法僧 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 4
车归 車歸 太子聞已即迴車歸宮 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 3
众归 眾歸 三名眾歸 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 3
悉归 悉歸 皆悉歸無常 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 3