NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

hào

  1. hào verb to waste / to spend / to consume / to squander
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为
  2. hào noun news / information / a message
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
    Notes: In this sense 虚 is synonymous with 音信.

Contained in

消耗耗费损耗耗资耗损噩耗耗时消耗量耗子耗能消耗掉耗力耗散音耗折耗耗失

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Yi Zu Jing (Arthavargīyasūtra) 《佛說義足經》 Scroll 1 10
Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 24 8
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 8
Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 16 8
Zui Sheng Wen Pusa Shi Zhu Chu Gou Duan Jie Jing 《最勝問菩薩十住除垢斷結經》 Scroll 10 7
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 71 6
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 33 6
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 15 6
Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 Scroll 1 6
Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 Scroll 13 5

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
衰耗 衰耗 有五衰耗 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 137
耗减 耗減 一者財產日耗減 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 64
虚耗 虛耗 外色不潔果實虛耗 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 2 21
日耗 日耗 一者財產日耗 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 16
费耗 費耗 設我無常後所有財寶七珍之具勿妄費耗 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 4 14
耗乱 耗亂 耗亂其心 Yangjuemo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《佛說鴦掘摩經》 Scroll 1 12
耗法 耗法 財貨衰耗法 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 12 11
耗退 耗退 終不中道衰耗退敗 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 312 11
耗人 耗人 家轉貧狹財物日耗人所蚩笑 Za Piyu Jing 《雜譬喻經》 Scroll 1 7
储耗 儲耗 宿儲耗盡 Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 Scroll 1 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
一者財產 Scroll 11 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
無有 Scroll 18 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
一者財產 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
錢財 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 2
宿 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 6
Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
中有 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
數百由旬 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 8
增益 Scroll 33 in Madhyamāgama 《中阿含經》 6
Scroll 49 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
果實 Scroll 2 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 1
Scroll 7 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
一切榮華富貴 Scroll 4 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
長夜 Scroll 6 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
Scroll 1 in Yangjuemo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《佛說鴦掘摩經》 1
Scroll 1 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
Scroll 12 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
Scroll 18 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
門戶 Scroll 25 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
Scroll 40 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
出入 Scroll 1 in Shi Shi Huo Wu Fu Bao Jing 《佛說食施獲五福報經》 1
出入 Scroll 1 in Shi Shi Huo Wu Fu Bao Jing 《佛說食施獲五福報經》 1
布施國內 Scroll 2 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 2
內外 Scroll 3 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1