NTI Reader
NTI Reader

涂 (塗)

 1. proper noun Tu
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '塗' n 3)
 2. verb to smear / daub / to apply / to spread
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 粉刷 (Guoyu '塗' v 1; Kroll '塗' 2; Unihan '塗')
 3. noun paint
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '塗')
 4. proper noun Tu
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: The simplified character is also an archaic variant of the modern traditional 塗, used in old texts.
 5. noun mud / mire
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 泥 (Guoyu '塗' n 1; Kroll '塗' 1)
 6. verb to stain / to defile
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '塗' 1a)
 7. noun an evil state of existence
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: (Kroll '塗' 1b; FGDB '三塗')
 8. verb to wipe out / to erase
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 擦去 (Guoyu '塗' v 2; Kroll '塗' 3)
 9. verb pomegranate
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In 塗林 (Kroll '塗' 4)
 10. verb road / route
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: As a variant of 途 (Guoyu '塗' n 2; Kroll '塗' 5)
 11. verb to scribble
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: As in 涂鸦 (Guoyu '塗' v 3)
 12. verb to pollute
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 汙染 (Guoyu '塗' v 3)

Contained in

糊涂胡涂涂料涂香涂身三涂泥涂涂色书涂色不着华鬘香油涂身涂炭生灵涂炭涂抹涂鸦涂油涂装涂鸭糊涂账涂饰涂污涂径苍生涂炭涂盖三涂涂林涂改

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Padmacintāmaṇidhāraṇīsūtra (Ruyi Lun Tuoluoni Jing) 《如意輪陀羅尼經》 Scroll 1 37
Fo Shuo Jin Pi Luo Tongzi Weide Jing 《佛說金毘羅童子威德經》 Scroll 1 34
Padmacintāmaṇidhāraṇīsūtra (Guanshiyin Pusa Ruyi Moni Tuoluoni Jing) 《觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經》 Scroll 1 30
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 29 27
Jingang Saduo Shuo Pin Na Ye Jia Tian Chengjiu Yi Gui Jing 《金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經》 Scroll 3 26
Long Shu Wu Ming Lun 《龍樹五明論》 Scroll 2 25
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 7 24
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 22
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 10 21
Da Fo Ding Guang Ju Tuoluoni Jing 《大佛頂廣聚陀羅尼經》 Scroll 2 21

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
涂地 塗地 牛屎塗地 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 11
血涂 血塗 身手血塗心嚴惡 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 11
涂路 塗路 加赦國王梵摩達哆冒涉塗路 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 8
涂疮 塗瘡 猶如有人以藥塗瘡 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 7
蜜涂 蜜塗 蜜塗其裏 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 6
油涂 油塗 以香酥油塗摩其身 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 6
涂体 塗體 旃檀以塗體 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 13 5
涂刀 塗刀 猶蜜塗刀 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 7 4
脂膏涂 脂膏塗 脂膏塗摩 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 7 4
麻油涂 麻油塗 譬如蘇麻油塗地塵不起 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 4