NTI Reader
NTI Reader

死亡 sǐwáng

  1. sǐwáng verb to die
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Death 死亡
    Notes: An example of coordinative word formation where the two elements 死 'die' and 亡 'die' are close in meaning (Shei 2014, loc. 314; CC-CEDICT '死亡')
  2. sǐwáng noun death
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Death 死亡
    Notes: (CC-CEDICT '死亡')

Contained in

死亡人数死亡率导致死亡

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mātangīsūtra (She Tou Jian Taizi Ershi Ba Su Jing) 《舍頭諫太子二十八宿經》 Scroll 1 5
Śrīkaṇṭhasūtra (Fo Shuo Chu Kong Zai Huan Jing) 《佛說除恐災患經》 Scroll 1 3
Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 4 3
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 2 3
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 43 3
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 32 3
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 45 2
Fo Shuo Guan Ding Jing 《佛說灌頂經》 Scroll 10 2
Xumoti Nu Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《須摩提女經》 Scroll 1 2
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 44 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
死亡家 死亡家 諸死亡家十惡家 Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 1 3
疾病死亡 疾病死亡 主有疾病死亡官事口舌 Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 2 3
兄弟死亡 兄弟死亡 兄弟死亡 Yogacārabhūmi (Xiuxing Dao Di Jing) 《修行道地經》 Scroll 3 3
人死亡 人死亡 四者見人死亡 Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 Scroll 1 3
死亡略 死亡略 加以親族死亡略盡 Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 9 3
闻死亡 聞死亡 由彼人民不聞死亡音響之所致也 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 43 3
人民死亡 人民死亡 人民死亡不可稱計 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 32 3
死亡无数 死亡無數 死亡無數 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing) 《大薩遮尼乾子所說經》 Scroll 4 3
死亡念 死亡念 至死亡念 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 17 3
疫病死亡 疫病死亡 又法人家鬼神暴亂疫病死亡不息 Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 10 3