NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

鸿 (鴻) hóng

hóng adjective great / large
Domain: Classical Chinese 古文

Contained in

鸿沟数字鸿沟鸿毛陈鸿徐悲鸿玄宗朝翻经三藏善无畏赠鸿胪卿行状鸿鹄鸿雁波鸿鸿章鸿福李鸿章鸿图来鸿鸿运惊鸿雪泥鸿爪崔鸿飞鸿鸿艺

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 《代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集》 Scroll 2 29
Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 《代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集》 Scroll 3 18
Da Tang Zhen Yuan Xu Kaiyuan Shijiao Lu 《大唐貞元續開元釋教錄》 Scroll 1 15
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 16 14
Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 《弘明集》 Scroll 6 11
Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 《代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集》 Scroll 1 10
Da Song Seng Shi Lue 《大宋僧史略》 Scroll 2 10
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 14 9
Li Dai Fabao Ji 《曆代法寶記》 Scroll 1 9
Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 《代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集》 Scroll 4 8

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
鸿胪 鴻臚 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 498
试鸿 試鴻 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 494
鸿鹤 鴻鶴 所謂鵝鴈鴻鶴 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 7 14
鸿鸟 鴻鳥 猶如鴻鳥樂彼淵池 Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 2 5
鸿鴈 鴻鴈 鴻鴈 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 398 5
鸿纤 鴻纖 善靡鴻纖 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 566 5
鸿源 鴻源 乃四德之鴻源 Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 4 4
鸿业 鴻業 鴻業 Ren Wang Hu Guo Boreluomi Jing Shu 《仁王護國般若波羅蜜多經疏》 Scroll 1 4
鸿儒 鴻儒 鴻儒大士嘉讚寶乘 Notes on the Meaning of the Śūraṅgama Sūtra 《首楞嚴義疏注經》 Scroll 1 4
鸿达 鴻達 郭鴻達大德輸入 Fo Shuo Long Shi Nu Jing 《佛說龍施女經》 Scroll 1 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
西天譯經三藏大夫傳教大師法天 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 1
西天譯經三藏大夫傳教大師法天 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
西天譯經三藏大夫傳教大師法天 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
西天譯經三藏大夫傳教大師法天 Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 1
所謂 Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 1
所謂 Scroll 7 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
西天譯經三藏大夫傳法大師施護 Scroll 1 in Yuan Sheng Shu Jing (Pāricchattaka) 《園生樹經》 1
西天譯經三藏大夫傳法大師施護 Scroll 1 in Lunwang Qi Bao Jing (Cakkavatti) 《輪王七寶經》 1
西天譯經三藏大夫傳法大師施護 Scroll 1 in Da Sheng Yi Jing (Mahānidānasūtra) 《大生義經》 1
西天譯經三藏大夫傳教大師法天 Scroll 1 in Zhangzhe Shi Bao Jing (Velāma) 《長者施報經》 1
西天譯經三藏大夫傳法大師施護 Scroll 1 in Fenbie Bushi Jing (Dakkhiṇāvibhaṅgasutta) 《分別布施經》 1
西天譯經三藏大夫傳法大師施護 Scroll 1 in Foshuo Fa Yin Jing 《佛說法印經》 1
見大芭蕉 Scroll 1 in Wuyin Piyu Jing 《五陰譬喻經》 1
Scroll 17 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
宋朝大夫譯經大師紹德 Scroll 1 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
宋朝大夫譯經大師紹德 Scroll 2 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
宋朝大夫譯經大師紹德 Scroll 3 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
宋朝大夫譯經大師紹德 Scroll 4 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
宋朝大夫譯經大師紹德 Scroll 5 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
西天譯經三藏大夫明教大師法賢 Scroll 1 in Candraprabhabodhisattvacaryāvadāna 《月光菩薩經》 1
Scroll 1 in Pusa Toushen Yi E Hu Qi Ta Yinyuan Jing 《菩薩投身飴餓虎起塔因緣經》 1
所謂種種孔雀 Scroll 14 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
所謂鸚鵡 Scroll 20 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
五百 Scroll 26 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 2
猶如無翅老病 Scroll 29 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1