NTI Reader
NTI Reader

阇 (闍) shé dū

  1. shé noun Buddhist monk
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: (Unihan '闍')
  2. noun defensive platform over gate / barbican
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Unihan '闍')

Contained in

阇耶跋摩波隆摩罗阇阇耶跋摩七世阿阇世王耆阇崛山祇阇崛山耆阇多山跋厘堕阇阇那崛多摩诃波阇波提阇那阿阇黎阿阇棃阇尼沙经伐阇罗弗多迦诺迦跋厘堕阇阇维阇毘阇鼻多达磨阇那阿阇世阇世王阿阇多沙兜楼王阿阇贳王阿阇多设咄路王曷罗阇姞利呬跋阇须阇多阇多伽阇陀伽阇陀伽阿阇世王子会阿阇贳王女阿术达菩萨经阿阇世王问五逆经阿阇世王授决经佛说阿阇世王经阿阇世王经阇那耶舍摩诃吠室罗末那野提婆喝罗阇陀罗尼仪轨宾头卢突罗阇为优陀延王说法经波罗阇已迦波罗阇已迦删阇耶毘罗胝子珊阇耶毘罗胝子尼乾陀阇提弗多罗阇梨阇黎宾头卢跋罗堕阇迦诺迦跋厘堕阇伐阇罗弗多罗伐阇那弗多

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 48 76
Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 7 63
Notes on the Meaning of the Śūraṅgama Sūtra 《首楞嚴義疏注經》 Scroll 7 45
Mahāmeghasūtra (Da Yun Jing Qing Yu Pin Di Liu Shi Si) 《大雲經請雨品第六十四》 Scroll 1 43
Translating Sanskrit (Fan Fanyu) 《翻梵語》 Scroll 5 42
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 38 42
Translating Sanskrit (Fan Fanyu) 《翻梵語》 Scroll 1 38
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 21 38
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 22 37
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 19 36

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
般阇 般闍 般闍羅國 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 21
毘阇 毘闍 其轉輪王坐毘闍耶多 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 2 16
阇尼 闍尼 我是闍尼沙 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 15
阇罗 闍羅 般闍羅國 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 14
逻阇 邏闍 摩訶簸邏闍鉢提瞿曇彌持新金縷黃色衣往詣佛所 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 47 13
罗阇 羅闍 那伽羅闍 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 13
阇知 闍知 有闍知羅比丘尼詣尊者阿難所 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 20 10
阇迦 闍迦 或波利婆羅闍迦 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 8
婆罗阇 婆羅闍 或波利婆羅闍迦 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 7
半阇 半闍 世尊遊行北至半闍國波陀聚落 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 6