NTI Reader
NTI Reader

正位 zhèng wèi

zhèng wèi set phrase place of awakening
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '正位'; FGDB '正位')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Quotations from Chan Master Caoshan Yuanzheng from Fuzhou 《撫州曹山元證禪師語錄》 Scroll 1 28
Quotations from Chan Master Caoshan Yuanzheng from Fuzhou 《撫州曹山本寂禪師語錄》 Scroll 2 23
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 9 9
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 5 9
Zhu Weimojie Jing 《注維摩詰經》 Scroll 4 8
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 27 8
Zhu Weimojie Jing 《注維摩詰經》 Scroll 7 8
Mahāyānasaṅgrahabhāṣya (She Dacheng Lun Shi Lun) 《攝大乘論釋論》 Scroll 6 8
Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā (Si Yi Fantian Suo Wen Jing) 《思益梵天所問經》 Scroll 3 7
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 10 7

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
入正位 入正位 譬如八人先學諸道然後入正位 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 22 85
证正位 證正位 及證正位者 Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi (Pusa Nian Fo Sanmei Jing) 《菩薩念佛三昧經》 Scroll 1 8
正位中 正位中 得入正位中 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 25 8
名为正位 名為正位 以何因緣名為正位 Sarvapuṇyasamuccayasamādhisūtra (Ji Yiqie Fu De Sanmei Jing) 《集一切福德三昧經》 Scroll 2 7
菩萨正位 菩薩正位 應時即入菩薩正位 The Samantabhadra Contemplation Sutra / Guanxian Xian Pusa Xing Fa Jing 《佛說觀普賢菩薩行法經》 Scroll 1 6
明正位 明正位 次二品明正位相 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 《大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌》 Scroll 2 5
堕正位 墮正位 菩薩摩訶薩如佛所說不墮正位 Sarvapuṇyasamuccayasamādhisūtra (Ji Yiqie Fu De Sanmei Jing) 《集一切福德三昧經》 Scroll 3 5
受正位 受正位 若已受正位 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 102 4
闻正位 聞正位 諸天子若入聲聞正位 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 7 4
正位正定 正位正定 正位正定相 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 26 4