NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

正位 zhèng wèi

zhèng wèi set phrase place of awakening
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '正位'; FGDB '正位')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Quotations from Chan Master Caoshan Yuanzheng from Fuzhou 《撫州曹山元證禪師語錄》 Scroll 1 28
Quotations from Chan Master Caoshan Yuanzheng from Fuzhou 《撫州曹山本寂禪師語錄》 Scroll 2 23
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 9 9
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 5 9
Mahāyānasaṅgrahabhāṣya (She Dacheng Lun Shi Lun) 《攝大乘論釋論》 Scroll 6 8
Zhu Weimojie Jing 《注維摩詰經》 Scroll 7 8
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 27 8
Zhu Weimojie Jing 《注維摩詰經》 Scroll 4 8
Acintyabuddhaviṣayanirdeśa (Mañjuśrī speaks the Inconceivable State of Buddhahood Sutra) 《文殊師利所說不思議佛境界經》 Scroll 1 7
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 10 7

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
入正位 入正位 譬如八人先學諸道然後入正位 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 22 87
正位中 正位中 得入正位中 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 25 8
证正位 證正位 及證正位者 Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi (Pusa Nian Fo Sanmei Jing) 《菩薩念佛三昧經》 Scroll 1 8
名为正位 名為正位 以何因緣名為正位 Sarvapuṇyasamuccayasamādhisūtra (Ji Yiqie Fu De Sanmei Jing) 《集一切福德三昧經》 Scroll 2 7
菩萨正位 菩薩正位 應時即入菩薩正位 The Samantabhadra Contemplation Sutra / Guanxian Xian Pusa Xing Fa Jing 《佛說觀普賢菩薩行法經》 Scroll 1 6
堕正位 墮正位 菩薩摩訶薩如佛所說不墮正位 Sarvapuṇyasamuccayasamādhisūtra (Ji Yiqie Fu De Sanmei Jing) 《集一切福德三昧經》 Scroll 3 5
明正位 明正位 次二品明正位相 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 《大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌》 Scroll 2 5
声闻正位 聲聞正位 依止聲聞正位弟子 Daśacakrakṣitigarbha (Dafangguang Shi Lun Jing) 《大方廣十輪經》 Scroll 3 4
闻正位 聞正位 諸天子若入聲聞正位 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 7 4
正位今 正位今 正位今辨成位之行 Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 5 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
國中大臣太子正位 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
國王正位 Scroll 32 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
諸天入聲正位 Scroll 7 in The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 1
譬如然後正位 Scroll 22 in The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 1
正位 Scroll 25 in The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 1
正位 Scroll 1 in Xiaopin Boreboluomi Jing 《小品般若波羅蜜經》 1
正位 Scroll 2 in Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 1
三生正位 Scroll 1 in Scripture for Humane Kings 《佛說仁王般若波羅蜜經》 2
阿毘跋致正位 Scroll 2 in Scripture for Humane Kings 《佛說仁王般若波羅蜜經》 1
正位 Scroll 1 in Renwang Huguo Boreluomi Jing 《仁王護國般若波羅蜜多經》 1
應時菩薩正位 Scroll 1 in The Samantabhadra Contemplation Sutra / Guanxian Xian Pusa Xing Fa Jing 《佛說觀普賢菩薩行法經》 1
正位正定 Scroll 26 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
正位 Scroll 17 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
菩薩正位 Scroll 18 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
正位真如法性 Scroll 19 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
正位分別 Scroll 29 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
正位正定 Scroll 4 in Daśabhūmikasūtra (Shi Zhu Jing) 《十住經》 1
入聲正位住處 Scroll 34 in Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 1
入聲正位住處 Scroll 34 in Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 1
正位 Scroll 22 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
一切賢聖新發意正位菩薩 Scroll 53 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
中說一切諸法正位必定 Scroll 77 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
方便力正位 Scroll 82 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
三解脫正位 Scroll 83 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
決定正位 Scroll 1 in Acintyabuddhaviṣayanirdeśa (Mañjuśrī speaks the Inconceivable State of Buddhahood Sutra) 《文殊師利所說不思議佛境界經》 7