NTI Reader
NTI Reader

光明 guāngmíng

 1. guāngmíng adjective bright
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 光亮 or 明亮 (CCD '光明' 2; Guoyu '光明' 1)
 2. guāngmíng adjective glorious / magnificent
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 盛大 or 光大 (Guoyu '光明' 3, 5)
 3. guāngmíng noun light
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (CCD '光明' 1)
 4. guāngmíng adjective having hope
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Morality 道德
  Notes: In the sense of 有希望的 (Guoyu '光明' 7)
 5. guāngmíng adjective unselfish
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Morality 道德
  Notes: (CCD '光明' 4)
 6. guāngmíng adjective frank / open and honest
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 坦白 or 磊落 (Guoyu '光明' 2)
 7. guāngmíng verb to shine / to illuminate / to reflect
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 辉映 or 照耀 (Guoyu '光明' 4)
 8. guāngmíng phrase Brightness
  Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan 佛光山
  Notes: Venerable Master Hsing Yun's One-Stroke Calligraphy, translation by: Ven. Miao Guang 妙光 (FoguangPedia)

Contained in

金光明经金光明最胜王经大光明殿光明大学光明灯法会一切智光明仙人慈心因缘不食肉经大方广总持宝光明经出现光明会如来庄严智慧光明入一切佛境界经大乘入诸佛境界智光明庄严经佛说光明童子因缘经光明童子因缘经佛说成具光明定意经成具光明定意经金光明经玄义合部金光明经金光明最胜王经大乘离文字普光明藏经大乘遍照光明藏无字法门经佛说大乘圣无量寿决定光明王如来陀罗尼经大乘圣无量寿决定光明王如来陀罗尼经佛顶放无垢光明入普门观察一切如来心陀罗尼经佛说一切诸如来心光明加持普贤菩萨延命金刚最胜陀罗尼经一切诸如来心光明加持普贤菩萨延命金刚最胜陀罗尼经普遍光明清净炽盛如意宝印心无能胜大明王大随求陀罗尼经金刚手光明灌顶经最胜立印圣无动尊大威怒王念诵仪轨法品金光明经玄义金光明经玄义拾遗记金光明经文句金光明经文句记金光明经疏金光明最胜王经疏金光明忏法补助仪金光明最胜忏仪春光明媚光明遍照光明相光明磊落光明教育中心大光明藏日月光明正大光明光明世界光明正大光明在望光明希望光明身心光明法喜光明善美光明无量光明磊落

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 30 139
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 6 109
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 48 87
Sukhāvatīvyūhasūtra (Amituo Sanyesan Fo Saloufo Tan Guodu Rendao Jing) 《阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經》 Scroll 1 86
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 3 84
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 11 78
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 32 69
Monijiao Xia Bu Zan 《摩尼教下部讚》 Scroll 1 68
Śikṣāsamuccaya (Dasheng Ji Pusa Xue Lun) 《大乘集菩薩學論》 Scroll 24 65
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 9 62

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
千光明 千光明 有千光明 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 28
光明照 光明照 光明照亦然 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 22
光明照耀 光明照耀 其身清淨光明照耀 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 20
光明不如 光明不如 三十三天光明不如焰摩天光明 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 15
大法光明 大法光明 甚深微妙大法光明 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 14
放大光明 放大光明 放大光明 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 9
天光明 天光明 身色光明不如光念天光明 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 8
光明炽盛 光明熾盛 光明熾盛 Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 Scroll 1 6
光明远 光明遠 光明遠照 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 6
光明善 光明善 何從得千光明善因緣 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 6