NTI Reader
NTI Reader

 1. verb to pity / to regret
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 可惜 (CCD '惜' 2; ; Guoyu '惜' 2; Unihan '惜')
 2. verb to treasure / to value / to cherish
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 爱惜 (CCD '惜' 2; Guoyu '惜' 1)
 3. verb to begrudge / to gudge
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CCD '惜' 3; Unihan '惜')

Contained in

惜福珍惜可惜爱惜不惜惋惜怜惜不惜身命痛惜吝惜疼惜爱就是惜顾惜惜墨如金人我惜情人我惜缘知恩惜福知恩惜缘珍惜生命珍惜因缘珍惜当下惜今惜生惜命护生惜情惜缘惜缘人爱就是惜简朴惜福岂不惜哉

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 18 16
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 24 15
Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 Scroll 10 11
Za Piyu Jing 《雜譬喻經》 Scroll 1 11
Ratnakūṭasūtraśāstra (Da Baoji Jing Lun) 《大寶積經論》 Scroll 1 10
Commentary on the Bodhisattva Precepts 《菩薩戒本疏》 Scroll 1 10
Fan Wang Jing Guji Ji 《梵網經古迹記》 Scroll 2 9
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 49 9
Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 2 8
Shi Zhu Pi Po Sha Lun 《十住毘婆沙論》 Scroll 8 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
悋惜 悋惜 汝等不應悋惜舍利 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 80
悭惜 慳惜 九慳惜飲食不施佛僧 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 1 34
贪惜 貪惜 猶故貪惜 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 2 26
护惜 護惜 於此五受陰保持護惜 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 5 15
惜身命 惜身命 菩薩不當惜身命 Deguang Taizi Jing 《德光太子經》 Scroll 1 8
不足惜 不足惜 此三事皆不足惜 Za Piyu Jing 《雜譬喻經》 Scroll 1 7
恡惜 恡惜 心不恡惜 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 6
惜命 惜命 此王大象猶故惜命 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 6
惜身 惜身 憐子惜身 Fo Shuo Lu Mu Jing 《佛說鹿母經》 Scroll 1 6
歎惜 歎惜 莫不歎惜 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 4 6