NTI Reader
NTI Reader

犹如 (猶如) yóurú

yóurú verb to be similar to / to appear to be
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: In the sense of 好像 (Guoyu '猶如')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Zun Po Xu Mi Pusa Suo Ji Lun 《尊婆須蜜菩薩所集論》 Scroll 10 70
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 35 70
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 78 67
Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 9 66
Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 2 58
Chan Mi Yao Fa Jing 《禪祕要法經》 Scroll 2 44
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 29 41
Ākāśagarbhasūtra (Xukong Zang Pusa Shen Zhou Jing) 《虛空孕菩薩經》 Scroll 1 41
Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 3 41
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 3 38

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
犹如迦旃 猶如迦旃 觸之猶如迦旃隣提迦衣 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 5 8
犹如大海 猶如大海 猶如大海多所容受 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 6
犹如力士 猶如力士 四淨居天猶如力士屈伸臂頃 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 6
犹如净洁 猶如淨潔 猶如淨潔白疊 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 4
犹如天衣 猶如天衣 猶如天衣 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 4
犹如酥油 猶如酥油 猶如酥油置於火中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 4
犹如今人 猶如今人 猶如今人得生天上 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 4
犹如飞鸟 猶如飛鳥 猶如飛鳥 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 4
犹如朽 猶如朽 猶如朽故車 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 3
犹如今 猶如今 猶如今時行法教人 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 9 3