NTI Reader
NTI Reader

zhái

zhái noun residence
Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

住宅民宅光宅四表豪宅火宅喻舍宅光宅寺田宅吴宅佛说安宅陀罗尼呪经安宅陀罗尼呪经佛说安宅神呪经安宅神呪经光宅火宅卜宅居宅住宅区家宅旧宅宅舍宅经阴宅宅院古宅宅男凶宅宅心灵宅宅心仁厚

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
San Guo Yi Shi 《三國遺事》 Scroll 1 52
Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 5 45
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 6 44
Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 6 41
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 5 40
Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 6 38
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 333 37
Fa Hua Xuan Zan Yi Jue 《法華玄贊義決》 Scroll 1 32
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 4 30
Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 22 26

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
屋宅 屋宅 欲求屋宅 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 50
室宅 室宅 更求餘處屋舍室宅 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 21
空宅 空宅 譬如士夫遊空宅中 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 43 9
宅中 宅中 譬如士夫遊空宅中 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 43 7
求宅 求宅 求屋求宅 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 7
宅地 宅地 見諸大天神各封宅地 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 6
宅主 宅主 是時宅主隨業受報 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 4 6
封宅 封宅 見諸大天神各封宅地 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 5
宫宅 宮宅 興立宮宅嚴好如天 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 2 5
宅神 宅神 時尸利毱多宅神舉聲欲哭 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 13 5