bàn

 1. bàn noun partner / companion / comrade
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Friendship 友谊
  Notes: (Unihan '伴')
 2. bàn verb to accompany
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Friendship 友谊
  Notes: (Unihan '伴')

Contained in

Also contained in

伙伴伴随同伴伴侣伴奏陪伴结伴同行结伴夥伴玩伴作伴良伴老伴贸易伙伴伴同游伴伴郎贸易夥伴做伴伴唱随伴女伴火伴

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 12 Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 — count: 39
 • Scroll 1 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 — count: 37
 • Scroll 12 Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 — count: 34
 • Scroll 10 Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 — count: 31
 • Scroll 1 Fajie Tu Ji Cong Sui Lu 《法界圖記叢髓錄》 — count: 31
 • Scroll 3 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 — count: 30
 • Scroll 5 Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 — count: 29
 • Scroll 4 The Baizhang Zen Monastic Regulations 《勅修百丈清規》 — count: 25
 • Scroll 11 Outline of the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽師地論略纂》 — count: 25
 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 25

Collocations

 • 伴党 (伴黨) 六者不與惡人而為伴黨 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 2 — count: 71
 • 恶伴 (惡伴) 瞋恨結而廣與惡知識俱與惡伴俱 — Shou Sui Jing (Anumānasutta) 《受歲經》, Scroll 1 — count: 31
 • 善伴 (善伴) 善伴黨 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 27 — count: 27
 • 徒伴 (徒伴) 徒伴而去 — Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》, Scroll 2 — count: 8
 • 众伴 (眾伴) 今爾眾伴為汝故 — An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》, Scroll 9 — count: 7
 • 提婆达多伴 (提婆達多伴) 我等且當入提婆達多伴黨瞿迦梨比丘房中 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 44 — count: 6
 • 人为伴 (人为伴) 二者教之莫與喜酒人為伴 — Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》, Scroll 1 — count: 6
 • 无上道伴 (無上道伴) 真是我無上道伴 — Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》, Scroll 2 — count: 4
 • 第二伴 (第二伴) 第二伴 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 7 — count: 4
 • 伴中 (伴中) 至大伴中而復問言 — Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》, Scroll 15 — count: 4