NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

随 (隨) suí

 1. suí verb to follow
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Transportation 交通
  Notes: (Kroll '隨' 1; NCCED '隨' 1; Unihan '隨')
 2. suí verb to listen to
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Unihan '隨')
 3. suí verb to submit to / to comply with
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (NCCED '隨' 4; Unihan '隨')
 4. suí preposition with / to accompany
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词
  Notes: (NCCED '隨' 2; Unihan '隨')
 5. suí adverb in due course / subsequently / then
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Kroll '隨' 2; NCCED '隨' 7; Unihan '隨')
 6. suí adverb to the extent that
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Kroll '隨' 2a)
 7. suí verb to be obsequious
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Kroll '隨' 3)
 8. suí adverb everywhere
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Kroll '隨' 4)
 9. suí noun 17th hexagram
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: The name of the 17th hexagram in the 易经 Yijing (Kroll '隨' 4)
 10. suí preposition in passing
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词
  Notes: (NCCED '隨' 3)
 11. suí verb let somebody do what they like
  Domain: Spoken Language 口语
  Notes: In the sense of 随便 (NCCED '隨' 5)
 12. suí verb to resemble / to look like
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Comparison 比较
  Notes: (NCCED '隨' 6)

Contained in

随着随意随时随身随地随需而变随手伴随随便随机动态随机存取存储器动态随机存储器随后随即跟随随时随地入乡随俗随机应变随笔随处随同追随八十随好随心所欲如影随形随行随从随韵随机变数随缘追随者随喜欲贪随眠佛说随勇尊者经随勇尊者经佛说大乘随转宣说诸法经大乘随转宣说诸法经相续解脱如来所作随顺处了义经大毘卢遮那成佛神变加持经略示七支念诵随行法大日经略摄念诵随行法观自在菩萨随心呪经观自在菩萨怛嚩多唎随心陀罗尼经普遍光明清净炽盛如意宝印心无能胜大明王大随求陀罗尼经佛说随求即得大自在陀罗尼神呪经随求即得大自在陀罗尼神呪经金刚顶瑜伽最胜秘密成佛随求即得神变加持成就陀罗尼仪轨大随求即得大陀罗尼明王忏悔法北方毘沙门天王随军护法仪轨北方毘沙门天王随军护法真言消除一切闪电障难随求如意陀罗尼经根本说一切有部毘奈耶随意事

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
随增 隨增 未離種種煩惱隨增 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 1 28
烦恼随 煩惱隨 未離種種煩惱隨增 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 1 28
随三昧 隨三昧 隨三昧心憶本所生 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 14
随叶 隨葉 第三佛字隨葉佛 Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 Scroll 1 10
随生 隨生 隨取隨生 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 10
随应 隨應 隨應樂說如來 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 7
随佛 隨佛 師徒常共隨佛後行 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 7
随汤 隨湯 隨湯涌沸 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 6
随欲 隨欲 不隨欲態 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 6
随知 隨知 隨知一法 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 2 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
處所 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
修行 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
諸天 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
四天王方面 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 1
滿摩城 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
第三 Scroll 1 in Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 11
佛法約束 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 15
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 7
淨戒 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 5
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 2
生死 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 12
Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 5
即便 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 4
樂說如來 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 10
Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 9
大梵天王 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 1
等引 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 3
Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 4
自在 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 2
Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 14
修行煩惱 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 23
宣說 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 3
Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 33