NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

清明 qīngmíng

qīngmíng proper noun Qingming / Pure Brightness
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间 , Concept: Solar Term 节气
Notes: The fifth solar term (CC-CEDICT '清明'; Guoyu '清明' 5)

Contained in

清明节清明门清明法会清明上河图

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 39 14
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 12
Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 9 5
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 16 4
Guang Zan Jing 《光讚經》 Scroll 3 3
Notes on the Meaning of the Śūraṅgama Sūtra 《首楞嚴義疏注經》 Scroll 2 3
Tathāgatotpattisambhavanirdeśasūtra (Rulai Xing Xian Jing) 《佛說如來興顯經》 Scroll 2 3
Fa Ju JIng (Dharmapada) 《法句經》 Scroll 1 3
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 21 2
Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 2 2

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
今夜清明 今夜清明 今夜清明 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 10
应时清明 應時清明 則汝法眼應時清明 Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 4 6
空中清明 空中清明 空中清明 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 6
清明澄 清明澂 清明澄潔淨若無形 Sukhāvatīvyūhasūtra (The Infinite Life Sutra) 《無量壽經》 Scroll 1 5
月清明 月清明 夜靜月清明 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 25 4
号清明 號清明 何晴空號清明眼 Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 2 4
日清明 日清明 如日清明 Fa Ju JIng (Dharmapada) 《法句經》 Scroll 1 4
清明眼 清明眼 何晴空號清明眼 Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 2 4
清明净 清明淨 如秋時月極清明淨 Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 2 3
镜清明 鏡清明 如鏡清明 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 44 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
天地清明 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
譬如深淵清明 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
今夜清明 Scroll 17 in Dīrghāgama 《長阿含經》 12
空中清明 Scroll 18 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
第十七清明 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
清明 Scroll 1 in Mo Rao Luan Jing 《魔嬈亂經》 1
清明 Scroll 1 in Zhai Jing 《齋經》 1
清明 Scroll 25 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
所謂清明比丘尼 Scroll 3 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
極為清明 Scroll 39 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 14
清明 Scroll 44 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
清明 Scroll 4 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
一身清明 Scroll 4 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 1
空中清明 Scroll 1 in Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 1
空中清明 Scroll 1 in Taizi Rui Ying Ben Qi Jing 《太子瑞應本起經》 1
清明真人 Scroll 2 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 2
清明 Scroll 3 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
除去清明 Scroll 5 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
清明無能 Scroll 6 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
清明 Scroll 55 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
清明 Scroll 1 in Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 1
宇宙清明 Scroll 3 in Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 1
空中清明 Scroll 3 in Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 1
清明 Scroll 5 in Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 1
清明 Scroll 7 in Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 1