NTI Reader
NTI Reader

自觉 (自覺) zìjué zì jué

  1. zìjué verb to be conscious / to be aware / to be conscientious / to do on one's own initiative
    Domain: Modern Chinese 现代汉语
  2. zì jué phrase Self-awakening
    Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan 佛光山
    Notes: Venerable Master Hsing Yun's One-Stroke Calligraphy, translation by: Ven. Miao Guang 妙光 (FoguangPedia)

Contained in

自觉觉人不自觉自觉与行佛自性自觉自觉人自觉行佛自觉为教,戒如大师自觉觉人自觉觉他我心自觉宽心自觉

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Notes on the Laṅkāvatāra Sūtra 《楞伽阿跋多羅寶經註解》 Scroll 1 56
Notes on the Laṅkāvatāra Sūtra 《楞伽阿跋多羅寶經註解》 Scroll 2 38
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 5 37
Laṅkāvatārasūtra 《楞伽阿跋多羅寶經》 Scroll 1 32
Laṅkāvatārasūtra 《楞伽阿跋多羅寶經》 Scroll 2 26
Notes on the Laṅkāvatāra Sūtra 《楞伽阿跋多羅寶經註解》 Scroll 4 25
Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 17 19
Fa Ji Yao Song Jing (Dharmapada) 《法集要頌經》 Scroll 2 19
Laṅkāvatārasūtra 《楞伽阿跋多羅寶經》 Scroll 4 17
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 56 14

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
知自觉 知自覺 是故我今自知自覺 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 121
自觉知 自覺知 應自覺知 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 80
自觉悟 自覺悟 而自覺悟 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 35
便自觉 便自覺 兒生未久便自覺飢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 28
缘自觉 緣自覺 說緣自覺 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 8 20
自觉涅槃 自覺涅槃 無所著故自覺涅槃 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 19
自觉寤 自覺寤 不能自覺寤 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 16 13
不能自觉 不能自覺 不能自覺知 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 2 13
能自觉 能自覺 智者能自覺 Zun Shang Jing (Lomasakaṅgiyabhaddekarattasutta)《尊上經》 Scroll 1 12
自觉成 自覺成 佛用自覺成無比聖猗 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 11