NTI Reader
NTI Reader

贫穷 (貧窮) pínqióng

pínqióng adjective poor / impoverished
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: An example of coordinative word formation where the two elements 贫 'deficient' and 穷 'poor' are close in meaning (Shei 2014, loc. 314)

Contained in

佛说贫穷老公经贫穷老公经佛说贫穷老公经贫穷老公经贫穷潦倒

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Suvarṇavarṇāvadāna (Jinse Tongzi Yinyuan Jing) 《金色童子因緣經》 Scroll 10 20
Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 Scroll 6 18
Da Ban Niepan Jing Shu 《大般涅槃經疏》 Scroll 3 16
Mahāpuruṣaśāstra (Da Zhangfu Lun) 《大丈夫論》 Scroll 1 16
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 95 15
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 56 14
Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 Scroll 10 13
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 58 12
Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 4 11
Pradīpadānīya (Deng Zhi Yinyuan Jing) 《燈指因緣經》 Scroll 1 10

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
及贫穷 及貧窮 若有布施與沙門道人及貧窮乞匃者 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 12
贫穷乞 貧窮乞 若有布施與沙門道人及貧窮乞匃者 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 8
贫穷人 貧窮人 國為貧窮人 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 13 8
人贫穷 人貧窮 世有欲人貧窮 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 29 6
贫穷下贱 貧窮下賤 貧窮下賤方來乞者 Yingwu Jing (Śukasūtra)《鸚鵡經》 Scroll 1 6
贫穷苦 貧窮苦 世間貧窮苦 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 29 5
贫穷孤独 貧窮孤獨 施於沙門婆羅門及貧窮孤獨遠來求者 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 5
贫穷困苦 貧窮困苦 處下種族貧窮困苦 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 1 5
贫穷饥饿 貧窮饑餓 我貧窮飢餓 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 3
贫穷无有 貧窮無有 加復貧窮無有財寶 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 1 3