NTI Reader
NTI Reader

超越 chāoyuè

chāoyuè verb to surpass / to exceed / to transcend
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '超越')

Contained in

内在超越

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 316 154
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 512 52
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 446 47
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 21 26
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 21 20
Discourse on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論頌疏論本》 Scroll 3 14
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 18 14
Shi Chan Boluomi Cidi Famen 《釋禪波羅蜜次第法門》 Scroll 10 13
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 17 12
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 3 11

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
不可超越 不可超越 彼於是趣不可超越 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 316 262
不为超越 不為超越 不為超越預流果故修行般若波羅蜜多 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 7 11
超越诸法 超越諸法 為已盡超越諸法之相 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 2 6
超越九 超越九 超越九劫 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 1 5
能超越 能超越 不堪能超越色 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 1 5
超越生死 超越生死 超越生死 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 24 5
超越道 超越道 沙門瞿曇得超越道 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 4
超越忉利天 超越忉利天 超越忉利天 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 4
超越色 超越色 不堪能超越色 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 1 4
超越等持 超越等持 復入菩薩超越等持 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 459 4