NTI Reader
NTI Reader

出入 chūrù

  1. chūrù verb to go out and come in
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动
  2. chūrù noun discrepancy / inconsistency
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况

Contained in

出入平安出入门

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality) 《成實論》 Scroll 14 27
Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 Scroll 1 23
Yogacārabhūmi (Xiuxing Dao Di Jing) 《修行道地經》 Scroll 5 22
Samantapāsādikā (Shan Jian Lu Pi Po Sha) 《善見律毘婆沙》 Scroll 11 22
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 57 20
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 16 20
Jingang Sanmei Jing Lun 《金剛三昧經論》 Scroll 2 20
Jietuo Dao Lun 《解脫道論》 Scroll 7 18
Zun Po Xu Mi Pusa Suo Ji Lun 《尊婆須蜜菩薩所集論》 Scroll 4 17
Da Piluzhena Cheng Fo Jing Shu 《大毘盧遮那成佛經疏》 Scroll 20 16

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
出入息 出入息 不用出入息 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 35
正知出入 正知出入 當復學正知出入 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 19 18
出入想 出入想 便於現法出入想知滅定 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 5 14
出入行 出入行 亦復不知出入行來 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 17 12
出入无碍 出入無礙 出入無礙 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 6 7
中出入 中出入 皆見火中出入者 Tie Cheng Nili Jing 《鐵城泥犁經》 Scroll 1 6
现法出入 現法出入 便於現法出入想知滅定 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 5 5
数出入 數出入 數出入息先苦而後樂 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 20 5
出入自在 出入自在 出入自在 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 4
比丘出入 比丘出入 云何比丘出入諸家 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 6 3