NTI Reader
NTI Reader

出入 chūrù

  1. chūrù verb to go out and come in
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动
  2. chūrù noun discrepancy / inconsistency
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况

Contained in

出入平安出入门

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality) 《成實論》 Scroll 14 27
Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 Scroll 1 23
Samantapāsādikā (Shan Jian Lu Pi Po Sha) 《善見律毘婆沙》 Scroll 11 22
Yogacārabhūmi (Xiuxing Dao Di Jing) 《修行道地經》 Scroll 5 22
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 57 20
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 16 20
Jingang Sanmei Jing Lun 《金剛三昧經論》 Scroll 2 19
Jietuo Dao Lun 《解脫道論》 Scroll 7 18
Zun Po Xu Mi Pusa Suo Ji Lun 《尊婆須蜜菩薩所集論》 Scroll 4 17
Da Piluzhena Cheng Fo Jing Shu 《大毘盧遮那成佛經疏》 Scroll 20 16

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
出入息 出入息 不用出入息 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 34
正知出入 正知出入 當復學正知出入 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 19 18
出入想 出入想 便於現法出入想知滅定 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 5 14
出入行 出入行 亦復不知出入行來 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 17 12
出入无碍 出入無礙 出入無礙 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 6 7
中出入 中出入 皆見火中出入者 Tie Cheng Nili Jing 《鐵城泥犁經》 Scroll 1 6
现法出入 現法出入 便於現法出入想知滅定 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 5 5
数出入 數出入 數出入息先苦而後樂 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 20 5
出入自在 出入自在 出入自在 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 4
出入无间 出入無間 移須彌山出入無間 Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 Scroll 1 3