NTI Reader
NTI Reader

适 (適) shì

 1. shì verb to match
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '適')
 2. shì verb to fit / to suit
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: The simplified character is also an archaic variant of 適.
 3. shì adverb just
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '適')

Contained in

适用合适适当适用性适配器适度适合适应舒适适宜视频图形适配器适意李适闲适调适适时适业适中安适赵汝适高适胡适适才适可而止适应性适人顺适适逢安适适值胡适文集胡适全集适量适者生存恬适适切适婚适龄适配

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 30
Sukhāvatīvyūhasūtra (Wuliang Qingjing Pingdeng Jue Jing) 《無量清淨平等覺經》 Scroll 2 21
Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 Scroll 1 19
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 5 18
Tan Jin Wenji 《鐔津文集》 Scroll 11 17
Taizi Rui Ying Ben Qi Jing 《太子瑞應本起經》 Scroll 2 16
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 8 16
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 16
Tan Jin Wenji 《鐔津文集》 Scroll 12 15
Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 《妙法蓮華經文句》 Scroll 6 15

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
适悦 適悅 自在而適悅 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 23
适生 適生 適生是意 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 9
适欲 適欲 佛晨旦著衣持鉢適欲入城 Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 Scroll 1 8
王适 王適 彼頂生王適發此念 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 11 6
适生意 適生意 適生意 Wentuojie Wang Jing 《文陀竭王經》 Scroll 1 6
适发心 適發心 適發心已 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 11 6
圣王适 聖王適 頂生聖王適生斯念 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 8 4
今适 今適 今適有世間 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 4
佛适 佛適 佛適處世而今更云吾從佛聞說如是 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 3
适处 適處 適處其中好 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 7 3