NTI Reader
NTI Reader

verb to shave
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (Unihan '剃')

Contained in

剃度剃度出家剃度典礼剃度仪式不违期剃染剃刀剃发剃头剃光头剃发令剃除

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 10 26
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 9 24
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 22 19
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 54 18
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 17
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 51 12
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 35 11
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 1 11
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 1 11
Daśacakrakṣitigarbha (Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing) 《大乘大集地藏十輪經》 Scroll 8 10

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
剃须发 剃鬚髮 或剃鬚髮 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 96
袈裟剃 袈裟剃 下至一切被片袈裟剃鬚髮者 Daśacakrakṣitigarbha (Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing) 《大乘大集地藏十輪經》 Scroll 8 12
剃落 剃落 剃落山林 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 21 9
新剃 新剃 世尊新剃鬚髮 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 22 5
剃治 剃治 汝今為我剃治鬚髮 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 54 5
剃师 剃師 猶如王及大臣有工剃師 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 15 4
致剃 致剃 頞利剃昆梨隸昵緻剃珊緻剃 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 1 4
告剃 告剃 彼大天王則於後時告剃鬚人 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 4
毘剃 毘剃 禰毘剃 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 7 3
能剃 能剃 是我能剃 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 54 3