verb to shave
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (Unihan '剃')

Contained in

剃度剃度出家剃度典礼剃度仪式不违期剃染剃刀剃发剃头剃光头剃发令十二条门规 1.不违期剃染 2.不私建道场 3.不夜宿俗家 4.不私交信者 5.不共财往来 6.不私自募缘 7.不染污僧伦 8.不私自请讬 9.不私收徒众 10.不私置产业 11.不私畜金钱 12.不私造饮食皈依三宝剃度出家暨传授沙弥(尼)戒剃除

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 10 Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 — count: 26
 • Scroll 9 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 — count: 24
 • Scroll 22 Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 — count: 19
 • Scroll 54 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 — count: 18
 • Scroll 3 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 17
 • Scroll 51 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 — count: 12
 • Scroll 1 Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 — count: 11
 • Scroll 35 Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 — count: 11
 • Scroll 1 Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 — count: 11
 • Scroll 1 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 — count: 10

Collocations

 • 剃须发 (剃鬚髮) 或剃鬚髮 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 4 — count: 95
 • 袈裟剃 (袈裟剃) 下至一切被片袈裟剃鬚髮者 — Daśacakrakṣitigarbha (Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing) 《大乘大集地藏十輪經》, Scroll 8 — count: 12
 • 剃落 (剃落) 剃落山林 — Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》, Scroll 21 — count: 9
 • 新剃 (新剃) 世尊新剃鬚髮 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 22 — count: 5
 • 剃治 (剃治) 汝今為我剃治鬚髮 — Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》, Scroll 54 — count: 5
 • 致剃 (致剃) 頞利剃昆梨隸昵緻剃珊緻剃 — Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》, Scroll 1 — count: 4
 • 剃师 (剃師) 猶如王及大臣有工剃師 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 15 — count: 4
 • 告剃 (告剃) 彼大天王則於後時告剃鬚人 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 14 — count: 4
 • 欲剃 (欲剃) 我今欲剃鬚髮 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 48 — count: 3
 • 毘剃 (毘剃) 禰毘剃 — The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》, Scroll 7 — count: 3