NTI Reader
NTI Reader

浩然 hàorán

hàorán adjective vast / expansive / overwhelming
Domain: Classical Chinese 古文

Contained in

孟浩然浩然正气浩然正气,淡泊养心淡泊养心,浩然正气

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Bian Wei Lu 《辯偽錄》 Scroll 3 3
The Great Calming and Contemplation (Mohe Zhi Guan) 《摩訶止觀》 Scroll 5 3
Nan Yue Zong Sheng Ji 《南嶽總勝集》 Scroll 3 3
Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 《出三藏記集》 Scroll 9 3
The Great Calming and Contemplation (Mohe Zhi Guan) 《摩訶止觀》 Scroll 10 3
Guanyin Xuan Yi 《觀音玄義》 Scroll 1 2
Tan Jin Wenji 《鐔津文集》 Scroll 13 2
Jin Guangming Jing Wen Ju Ji 《金光明經文句記》 Scroll 4 2
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 8 2
Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 46 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
生死浩然 生死浩然 生死浩然 Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 Scroll 2 13
浩然大 浩然大 三世圓融浩然大均 Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 Scroll 60 9
苦集浩然 苦集浩然 苦集浩然流轉不息 Guanyin Xuan Yi 《觀音玄義》 Scroll 1 4
万法浩然 萬法浩然 萬法浩然 Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 12 4
惑浩然 惑浩然 夫生滅心行三惑浩然 Xiu Xi Zhi Guan Zuochan Fa Yao 《修習止觀坐禪法要》 Scroll 1 3
义浩然 義浩然 聲聞義浩然 Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 《妙法蓮華經文句》 Scroll 1 3
烦恼浩然 煩惱浩然 不具此三煩惱浩然生 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 29 3
海浩然 海浩然 使集海浩然 The Great Calming and Contemplation (Mohe Zhi Guan) 《摩訶止觀》 Scroll 10 2
遂浩然 遂浩然 遂浩然率冲 Tan Jin Wenji 《鐔津文集》 Scroll 11 2
网浩然 網浩然 見網浩然 Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 Scroll 8 2