NTI Reader
NTI Reader

浩然 hàorán

hàorán adjective vast / expansive / overwhelming
Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

孟浩然浩然正气浩然正气,淡泊养心淡泊养心,浩然正气

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 《出三藏記集》 Scroll 9 3
The Great Calming and Contemplation (Mohe Zhi Guan) 《摩訶止觀》 Scroll 5 3
The Great Calming and Contemplation (Mohe Zhi Guan) 《摩訶止觀》 Scroll 10 3
Bian Wei Lu 《辯偽錄》 Scroll 3 3
Nan Yue Zong Sheng Ji 《南嶽總勝集》 Scroll 3 3
Jin Guangming Jing Wen Ju Ji 《金光明經文句記》 Scroll 4 2
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 14 2
New Commentary on the Zhao Lun 《肇論新疏》 Scroll 3 2
Tan Jin Wenji 《鐔津文集》 Scroll 13 2
Guanyin Xuan Yi 《觀音玄義》 Scroll 1 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
生死浩然 生死浩然 生死浩然 Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 Scroll 2 13
浩然大 浩然大 三世圓融浩然大均 Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 Scroll 60 9
苦集浩然 苦集浩然 苦集浩然流轉不息 Guanyin Xuan Yi 《觀音玄義》 Scroll 1 4
万法浩然 萬法浩然 萬法浩然 Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 12 4
惑浩然 惑浩然 夫生滅心行三惑浩然 Xiu Xi Zhi Guan Zuochan Fa Yao 《修習止觀坐禪法要》 Scroll 1 3
烦恼浩然 煩惱浩然 不具此三煩惱浩然生 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 29 3
义浩然 義浩然 聲聞義浩然 Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 《妙法蓮華經文句》 Scroll 1 3
遂浩然 遂浩然 遂浩然率冲 Tan Jin Wenji 《鐔津文集》 Scroll 11 2
浩然罔 浩然罔 中心浩然罔知所止 Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 30 2
浩然无尽 浩然無盡 然涅槃以義浩然無盡 Da Ban Niepan Jing Shu 《大般涅槃經疏》 Scroll 1 2