NTI Reader
NTI Reader

童子 tóngzǐ

  1. tóngzǐ noun boy
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Guoyu '童子' 1)
  2. tóngzǐ noun a candidate who has not yet passed the county level imperial exam
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: Same as 童生 (CC-CEDICT '童生'; Guoyu '童子' 2)

Contained in

佛说长寿灭罪护诸童子陀罗尼经善财童子四童子三昧经无言童子经大乘宝月童子问法经善思童子经佛说逝童子经逝童子经佛说月光童子经月光童子经佛说金耀童子经金耀童子经佛说金光王童子经金光王童子经佛说光明童子因缘经光明童子因缘经金色童子因缘经苏婆呼童子请问经苏婆呼童子请问经佛说护诸童子陀罗尼经护诸童子陀罗尼经童子经念诵法曼殊室利童子菩萨五字瑜伽法一髻文殊师利童子陀罗尼念诵仪轨圣无动尊一字出生八大童子秘要法品圣迦抳忿怒金刚童子菩萨成就仪轨经圣迦柅忿怒金刚童子菩萨成就仪轨经金刚童子持念经氷揭罗天童子经佛说金毘罗童子威德经金毘罗童子威德经仁童子梵童子童子军鬘童子小经雨宝童子丙丁童子

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 10 128
Niyatāniyatagatimudrāvatārasūtra (Li Zhuangyan Sanmei Jing) 《力莊嚴三昧經》 Scroll 1 112
Fo Shuo Yue Deng Sanmei Jing 《佛說月燈三昧經》 Scroll 1 99
Samādhirājacandrapradīpasūtra (Yue Deng Sanmei Jing) 《月燈三昧經》 Scroll 5 96
Da Wei De Tuoluoni Jing 《大威德陀羅尼經》 Scroll 4 95
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 9 94
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 41 73
Niyatāniyatagatimudrāvatārasūtra (Li Zhuangyan Sanmei Jing) 《力莊嚴三昧經》 Scroll 3 69
Samādhirājacandrapradīpasūtra (Yue Deng Sanmei Jing) 《月燈三昧經》 Scroll 6 57
Ratnajālīparipṛcchā (Fo Shuo Bao Wang Jing) 《佛說寶網經》 Scroll 1 52

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
鬘童子 鬘童子 尊者鬘童子在彼眾中 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 56 27
王童子 王童子 王童子 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 45 27
生童子 生童子 右脇生童子 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 23
优多罗童子 優多羅童子 優多羅童子有善朋友 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 16
一童子 一童子 生一童子 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 11
童子耆婆 童子耆婆 彼時王童子耆婆先那中後仿佯 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 52 10
婴孩童子 嬰孩童子 嬰孩童子支節柔軟 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 47 9
童子迦叶 童子迦葉 尊者童子迦葉在憍薩羅國遊行 Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 Scroll 1 8
童子来 童子來 或從東方有剎利童子來 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 38 8
童子可 童子可 童子可忍 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 8