NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

童子 tóngzǐ

tóngzǐ noun boy
Domain: Classical Chinese 古文

Contained in

佛说长寿灭罪护诸童子陀罗尼经善财童子四童子三昧经无言童子经大乘宝月童子问法经善思童子经佛说逝童子经逝童子经佛说月光童子经月光童子经佛说金耀童子经金耀童子经佛说金光王童子经金光王童子经佛说光明童子因缘经光明童子因缘经金色童子因缘经苏婆呼童子请问经苏婆呼童子请问经佛说护诸童子陀罗尼经护诸童子陀罗尼经童子经念诵法曼殊室利童子菩萨五字瑜伽法一髻文殊师利童子陀罗尼念诵仪轨圣无动尊一字出生八大童子秘要法品圣迦抳忿怒金刚童子菩萨成就仪轨经圣迦柅忿怒金刚童子菩萨成就仪轨经金刚童子持念经氷揭罗天童子经佛说金毘罗童子威德经金毘罗童子威德经仁童子梵童子童子军鬘童子小经

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 10 128
Niyatāniyatagatimudrāvatārasūtra (Li Zhuangyan Sanmei Jing) 《力莊嚴三昧經》 Scroll 1 112
Fo Shuo Yue Deng Sanmei Jing 《佛說月燈三昧經》 Scroll 1 99
Samādhirājacandrapradīpasūtra (Yue Deng Sanmei Jing) 《月燈三昧經》 Scroll 5 96
Da Wei De Tuoluoni Jing 《大威德陀羅尼經》 Scroll 4 95
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 9 94
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 41 73
Niyatāniyatagatimudrāvatārasūtra (Li Zhuangyan Sanmei Jing) 《力莊嚴三昧經》 Scroll 3 69
Samādhirājacandrapradīpasūtra (Yue Deng Sanmei Jing) 《月燈三昧經》 Scroll 6 57
Ratnajālīparipṛcchā (Fo Shuo Bao Wang Jing) 《佛說寶網經》 Scroll 1 52

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
王童子 王童子 王童子 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 45 27
鬘童子 鬘童子 尊者鬘童子在彼眾中 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 56 27
生童子 生童子 右脇生童子 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 23
多罗童子 多羅童子 優多羅童子有善朋友 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 16
一童子 一童子 生一童子 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 11
童子耆婆 童子耆婆 彼時王童子耆婆先那中後仿佯 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 52 10
婴孩童子 嬰孩童子 嬰孩童子支節柔軟 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 47 9
童子可 童子可 童子可忍 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 8
童子迦叶 童子迦葉 尊者童子迦葉在憍薩羅國遊行 Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 Scroll 1 8
童子来 童子來 或從東方有剎利童子來 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 38 8

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
童子 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
童子 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
使末羅童子四角 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
大梵王童子 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 10
真釋童子 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
童子 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 13
嬰兒童子 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 2
童子不能 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 2
四千童子 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
剎帝利童子 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 14
童子 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 2
大梵王童子 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 2
童子醫王 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 3
童子 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 6
童子 Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 6
童子往來極好 Scroll 6 in Madhyamāgama 《中阿含經》 15
童子 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 5
多羅童子朋友 Scroll 12 in Madhyamāgama 《中阿含經》 18
童子嬉戲四千 Scroll 14 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
童子 Scroll 17 in Madhyamāgama 《中阿含經》 37
尊者童子迦葉憍薩羅國遊行 Scroll 1 in Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 8
於是童子 Scroll 2 in Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 12
爾時成就童子 Scroll 9 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
眾多離車童子晨朝 Scroll 15 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 5
聰明童子離車 Scroll 21 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 4