NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

mǐn

mǐn verb to pity / to sympathize
Domain: Classical Chinese 古文
Notes: (Unihan '愍')

Contained in

怜愍晋愍帝慈愍哀愍

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 Scroll 1 33
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 5 22

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
愍伤 愍傷 愍傷教之 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 70
愍念 愍念 愍念哀傷 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 32
悲愍 悲愍 悲愍有情 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 3 27
念愍 念愍 彼為親屬憐念愍傷 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 19
愍心 愍心 佛悲愍心 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 1 13
垂愍 垂愍 唯願世尊與諸大眾垂愍屈顧 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 8
愍哀 愍哀 愍哀一切蚑行喘息人物之類 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 1 8
慈心愍 慈心愍 三者慈心愍念 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 8
可愍 可愍 眾生可愍 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 7
佛愍 佛愍 佛愍彼故 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
眾生 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 7
世尊大眾 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
哀傷 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
三者慈心 Scroll 11 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
慈心 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
諸子 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 4
三者僮僕 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
一切 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
有情 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 6
Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 6
願佛 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 1
Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 2
天下 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 3
呵責 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 1
Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
世間 Scroll 1 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
世間 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
親屬 Scroll 4 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
奴婢 Scroll 6 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
世間 Scroll 11 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
世間天人 Scroll 1 in Qi Zhi Jing (Dhammaññusutta) 《七知經》 2
Scroll 1 in Hai Ba De Jing 《海八德經》 1