bǐng píng

 1. bǐng verb to get rid of / to put aside / to reject
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 排除 (Guoyu '屏' bǐng v 1; XHZD '屏' 1)
 2. bǐng verb to hold (one's breath) / to suppress
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 压制 (Guoyu '屏' bǐng v 4; XHZD '屏' 2)
 3. píng noun a screen / a shield
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '屏' píng n 2; Unihan '屏'; XHZD '屏' píng 1)
 4. píng noun a scroll
  Domain: Art 艺术
  Notes: For calligrapy or painting (Guoyu '屏' píng n 4; XHZD '屏' píng 2)
 5. píng noun a low wall shielding a gate
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '屏' píng n 1)
 6. píng noun a monitor
  Domain: Computer Science 计算机科学
  Notes: In the sense of 屏风 (Guoyu '屏' píng n 3)
 7. píng verb to shield
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '屏' píng v 1)
 8. píng verb to conceal / to hide
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 隐瞒 (Guoyu '屏' píng v 2)
 9. bǐng verb to dismiss (from a post or school)
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 斥退 (Guoyu '屏' bǐng v 2)
 10. bǐng verb to withdraw / to hide
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 退避 or 隐藏 (Guoyu '屏' bǐng v 3)
 11. bǐng verb to banish / to deport / to exile
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 放逐 (Guoyu '屏' bǐng v 5)

Contained in

Contained in

插屏屏风显示屏有机发光显示屏屏障屏幕屏蔽截屏开屏全屏屏条台屏屏风隔断背屏屏气屏东屏东县屏息屏东市锦屏屏山屏营屏退石屏银屏屏门

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 7 Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 — count: 50
 • Scroll 25 Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 — count: 39
 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 35
 • Scroll 2 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 — count: 28
 • Scroll 37 Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 — count: 26
 • Scroll 1 Si Fen Biqiu Jie Ben Shu 《四分比丘戒本疏》 — count: 18
 • Scroll 25 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 — count: 18
 • Scroll 2 Si Fen Biqiu Jie Ben Shu 《四分比丘戒本疏》 — count: 18
 • Scroll 6 Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīvinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Pi Nai Ye) 《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》 — count: 17
 • Scroll 1 Mūlasarvāstivāda-ekaśatakarman (Genben Shuo Yiqie You Bu Bai Yi Jiemo) 《根本說一切有部百一羯磨》 — count: 16

Collocations

 • 屏处 (屏處) 婆羅門於屏處誹謗我言 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 11 — count: 144
 • 独屏 (獨屏) 樂獨屏處 — Fa Ju JIng (Dharmapada) 《法句經》, Scroll 2 — count: 24
 • 在屏 (在屏) 共在屏處為不淨行 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 22 — count: 23
 • 屏猥 (屏猥) 尊者舍利弗在耆闍崛山中屏猥之處 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 45 — count: 11
 • 屏厕 (屏廁) 坑坎屏廁 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 1 — count: 7
 • 屏弃 (屏棄) 智者所屏棄 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 8 — count: 6
 • 一屏 (一屏) 自宮殿中在一屏處 — Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》, Scroll 2 — count: 6
 • 隐屏 (隱屏) 於隱屏處問言 — Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》, Scroll 4 — count: 6
 • 隈屏 (隈屏) 隈屏所為皆能識知 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 16 — count: 4
 • 屏隈 (屏隈) 屏隈言無罪 — Fa Ji Yao Song Jing (Dharmapada) 《法集要頌經》, Scroll 3 — count: 4