NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

jiē juē

  1. jiē verb to sigh
    Domain: Classical Chinese 古文
  2. juē verb to sigh
    Domain: Classical Chinese 古文

Contained in

咨嗟佛说嗟韈曩法天子受三归依获免恶道经嗟韈曩法天子受三归依获免恶道经婆嗟

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 3 19
Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 16
Sūkarikāvadāna (Fo Shuo Jie Wa Nang Fa Tian Zi Shou San Guiyi Huo Mian E Dao Jing) 《佛說嗟韈曩法天子受三歸依獲免惡道經》 Scroll 1 15
Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 5 10
Tan Jin Wenji 《鐔津文集》 Scroll 19 10
The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 1 10

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
嗟歎 嗟歎 莫不嗟歎 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 82
諮嗟 諮嗟 諮嗟歎美流著十方 Nāgaśrīpāripṛcchāsūtra 《佛說濡首菩薩無上清淨分衛經》 Scroll 1 60
呼嗟 呼嗟 呼嗟啼哭 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 22
嗟歎佛 嗟歎佛 嗟歎佛及法 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 18
咄嗟 咄嗟 咄嗟 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 18 16
便嗟 便嗟 便嗟歎佛 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 10
嗟啼哭 嗟啼哭 呼嗟啼哭 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 5
嗟老 嗟老 咄嗟老至 Fa Ju JIng (Dharmapada) 《法句經》 Scroll 1 5
嗟意 嗟意 咄嗟意無著 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 28 4
闻嗟 聞嗟 聞嗟歎佛功德及法 Deguang Taizi Jing 《德光太子經》 Scroll 1 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
莫不 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
歎佛 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 16
啼哭 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 7
等於歸命 Scroll 1 in Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 1
種種雜色 Scroll 10 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
Scroll 1 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 1
善哉 Scroll 2 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 1
Scroll 7 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
Scroll 18 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 3
國王 Scroll 28 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
Scroll 1 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
Scroll 2 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
Scroll 4 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 4
今日 Scroll 5 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 3
Scroll 8 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
Scroll 1 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 1
悲哀 Scroll 2 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 1
智慧第一 Scroll 3 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 19
悲哀 Scroll 4 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 2
忍辱 Scroll 5 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 3
煩悶 Scroll 1 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 1
十四王子滿 Scroll 2 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
波利阿婆 Scroll 1 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 2