NTI Reader
NTI Reader

jiē juē

  1. jiē verb to sigh
    Domain: Literary Chinese 文言文
  2. juē verb to sigh
    Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

咨嗟佛说嗟韈曩法天子受三归依获免恶道经嗟韈曩法天子受三归依获免恶道经婆嗟半笯嗟国

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 3 19
Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 16
Sūkarikāvadāna (Fo Shuo Jie Wa Nang Fa Tian Zi Shou San Guiyi Huo Mian E Dao Jing) 《佛說嗟韈曩法天子受三歸依獲免惡道經》 Scroll 1 15
The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 1 10
Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 5 10
Le Bang Wenlei 《樂邦文類》 Scroll 5 10
Tan Jin Wenji 《鐔津文集》 Scroll 19 10
Lushan Lian Zong Bao Jian 《廬山蓮宗寶鑑》 Scroll 10 9
Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā (Chi Xin Fantian Suo Wen Jing) 《持心梵天所問經》 Scroll 1 8
Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 9 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
嗟歎 嗟歎 莫不嗟歎 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 82
諮嗟 諮嗟 諮嗟歎美流著十方 Nāgaśrīpāripṛcchāsūtra 《佛說濡首菩薩無上清淨分衛經》 Scroll 1 59
呼嗟 呼嗟 呼嗟啼哭 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 22
嗟歎佛 嗟歎佛 嗟歎佛及法 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 18
咄嗟 咄嗟 咄嗟 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 18 16
便嗟 便嗟 便嗟歎佛 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 10
嗟啼哭 嗟啼哭 呼嗟啼哭 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 5
嗟老 嗟老 咄嗟老至 Fa Ju JIng (Dharmapada) 《法句經》 Scroll 1 5
嗟意 嗟意 咄嗟意無著 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 28 4
闻嗟 聞嗟 聞嗟歎佛功德及法 Deguang Taizi Jing 《德光太子經》 Scroll 1 4