NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

míng

 1. míng adjective bright / brilliant
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Guoyu '明' a 1; Unihan '明')
 2. míng proper noun Ming
  Domain: Names 名字 , Concept: Name 名字
  Notes: (Guoyu '明' n 5)
 3. míng proper noun Ming Dynasty
  Domain: History 历史 , Concept: Dynasty 朝代
  Notes: 1368-1644 (GCED, p. 1364; Guoyu '明' n 4)
 4. míng adjective obvious / explicit / clear
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense that an explanation is clear. Synonymous with 明白 or 清楚 (Guoyu '明' a 2; Unihan '明').
 5. míng adjective intelligent / clever / wise
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonymous with 明慧,聪明 (Guoyu '明' a 3).
 6. míng verb to illuminate / to shine
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonymous with 照亮 (Guoyu '明' v 4).
 7. míng verb to ignite
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonymous with 点燃 or 点亮.
 8. míng verb to understand / to comprehend
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonymous with 懂得 or 了解.
 9. míng verb to explain / to clarify
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonymous with 阐明 or 表明 (Guoyu '明' v 3).
 10. míng noun a pine torch
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonymous with 松明.
 11. míng noun the world / the human world / the world of the living
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonymous with 人世 or 阳世.
 12. míng noun sight / eyesight / vision
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonymous with 视力 (Guoyu '明' n 1).
 13. míng noun a god / a spirit
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonymous with 神 or 神灵 (Guoyu '明' n 3).
 14. míng noun fame / renown
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonymous with 声名 or 名誉.
 15. míng adjective open / public
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonymous with 公开 (Guoyu '明' a 4).
 16. míng adjective clear
  Domain: Optics 光学
 17. míng verb to become proficient
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 使通晓 (Guoyu '明' v 2)
 18. míng verb to be proficient
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 通晓 (Guoyu '明' v 1)
 19. míng adjective virtuous
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 才德高显的 (Guoyu '明' a 5)
 20. míng adjective open and honest
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 磊落 (Guoyu '明' a 6)
 21. míng adjective clean / neat
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 干净 (Guoyu '明' a 7)
 22. míng adjective remarkable / outstanding / notable
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 显著 (Guoyu '明' a 8)
 23. míng adjective afterwards
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Guoyu '明' a 9)
 24. míng noun positive
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 阳 (Guoyu '明' n 2)
 25. míng noun wisdom / vidyā
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit: vidyā, Pali: vijjā (FGDB '明' ; Wikipedia '明 (佛教)')

Contained in

明显说明明确文明声明注明注明出处明年表明明体清明节证明明星无明圆明园明细发明光明开明身份证明明朝明代明天聪明清明明亮三明治明月明清精明分明黎明明白明明明信片圣明透明鲜明英明查明阐明高明简明透明度照明指明陆德明左丘明史思明明太祖昆明

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 1244
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 1172
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 790

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
明行 明行 此四種中皆出明行成就羅漢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 22
大明 大明 斯可謂朗大明於幽室 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 10
无上明 無上明 是為無上明行具足 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 9
护明 護明 名曰護明 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 8
瞿昙明 瞿曇明 又沙門瞿曇明解梵法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 6
明不如 明不如 螢火之明不如燈燭 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 6
明经 明經 明經者可得作人 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 6
智明 智明 自識宿命智明 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 5
明受 明受 唯願世尊及諸弟子明受我請 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 5
明童子 明童子 汝往護明童子所傳如是言 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
善惡 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 17
設供 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 9
莫不 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
解經 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
治理 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
佛光所及 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 2
大圓 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
放光 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
經法 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 11
二者 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 24
意志 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 10
顏色 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 11
Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 3
Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 10
Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
放光 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
宿命 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 4
譬如名為 Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 1
青色 Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 13
微妙 Scroll 1 in Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 3
時光 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 2
利人 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 2
經書星宿 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 10
Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 3