NTI Reader
NTI Reader

名为 (名為) míngwèi

míngwèi verb to be called
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '名為'; Sharf 2005, p. 280)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 52 312
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 414 226
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 3 176
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 5 172
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 1 169
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 488 162
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 12 144
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 16 144
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 18 143
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 17 140

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
等名为 等名為 是等名為諸煩惱 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 14
名为烧炙地狱 名為燒炙地獄 是故名為燒炙地獄 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 4
天名为 天名為 譬如天名為自明 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 1 4
名为无间地狱 名為無間地獄 是故名為無間地獄 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 4
名为四 名為四 如是等名為四種母胎事 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 1 4
名为六 名為六 如是等名為六離塵法 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 2 3
名为千 名為千 是故日天子名為千光 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 3
名为沙门 名為沙門 名為沙門 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 3
名为转轮圣王 名為轉輪聖王 是則名為轉輪聖王 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 3
名为大烧炙地狱 名為大燒炙地獄 是故名為大燒炙地獄 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 3