NTI Reader
NTI Reader

名为 (名為) míngwèi

míngwèi verb to be called
Domain: Classical Chinese 古文
Notes: (CC-CEDICT '名為'; Sharf 2005, p. 280)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 52 312

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
等名为 等名為 是等名為諸煩惱 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 14
天名为 天名為 譬如天名為自明 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 1 12
名为无间地狱 名為無間地獄 是故名為無間地獄 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 4
名为四 名為四 如是等名為四種母胎事 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 1 4
名为烧炙地狱 名為燒炙地獄 是故名為燒炙地獄 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 4
名为六 名為六 如是等名為六離塵法 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 2 3
名为贪 名為貪 斯則名為貪濁惡法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 3
名为大烧炙地狱 名為大燒炙地獄 是故名為大燒炙地獄 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 3
名为千 名為千 是故日天子名為千光 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 3
名为沙门 名為沙門 名為沙門 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 3