NTI Reader
NTI Reader

禅 (禪) chán shàn

 1. chán proper noun Chan / Zen
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: In the sense of Chan Buddhism (FE '禪' 1)
 2. chán noun meditative concentration / dhyāna / jhāna
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: dhyāna, Pāli: jhāna, Middle Chinese: dzyen; (FE '禪' 2; Kroll '禪' chán; MW 'dhyAna')
 3. shàn noun an imperial sacrificial ceremony
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Middle Chinese: dzyenH (Kroll '禪' shàn 1)
 4. shàn noun to abdicate
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Kroll '禪' shàn 2)
 5. shàn bound form Xiongnu supreme leader
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Bound in 禪于 (Kroll '禪' shàn 3)
 6. chán phrase Chan
  Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan 佛光山
  Notes: Venerable Master Hsing Yun's One-Stroke Calligraphy, translation by: Ven. Miao Guang 妙光 (FoguangPedia)

Contained in

禅师禅修禅那禅宗禅定柏林禅寺禅堂大觉禅寺大悲禅寺归元禅寺宝通禅寺兴国禅寺能仁禅寺四禅八定禅机念佛禅禅源诸诠集都序文字禅修习止观坐禅法要坐禅刘禅禅让禅定印禅林禅寺禅怛罗乞答班禅禅定波罗蜜禅波罗蜜禅那波罗蜜禅度无极禅提尼连禅禅菴四禅生活禅参禅初禅二禅三禅普济禅院了菴清欲禅师语录禅刹禅苑清规禅院次第禅门禅门语录禅師禅知寺禅冈寺禅阁寺

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 13 211
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 9 182
Shi Chan Boluomi Cidi Famen 《釋禪波羅蜜次第法門》 Scroll 3 141
Shi Chan Boluomi Cidi Famen 《釋禪波羅蜜次第法門》 Scroll 1 136
Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 10 120
Fajie Cidi Chu Men 《法界次第初門》 Scroll 3 117
The Great Calming and Contemplation (Mohe Zhi Guan) 《摩訶止觀》 Scroll 9 114
Zun Po Xu Mi Pusa Suo Ji Lun 《尊婆須蜜菩薩所集論》 Scroll 4 109

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
禅思 禪思 三曰禪思 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 60
禅三昧 禪三昧 有禪三昧善 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 31 26
禅觉 禪覺 方從禪覺 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 24
禅室 禪室 精房禪室 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 18
废禅 廢禪 得具足戒而不廢禪 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 26 14
种禅 種禪 有四種禪 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 31 14
方便禅 方便禪 常當修習方便禪思 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 3 13
第一禅 第一禪 得第一禪 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 12
禅起 禪起 從第一禪起 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 12
处禅 處禪 有異比丘獨一靜處禪思 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 17 9