NTI Reader
NTI Reader

当作 (當作) dàngzuò

dàngzuò verb to treat as / to regard as
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Thought 思想
Notes: (CC-CEDICT '當作')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 1 70
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 17 35
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 75 34
Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 16 31
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 2 29
Guancha Zhu Fa Xing Jing 《觀察諸法行經》 Scroll 4 28
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 7 27
Daoxing Bore Jing 《道行般若經》 Scroll 7 25
Zun Po Xu Mi Pusa Suo Ji Lun 《尊婆須蜜菩薩所集論》 Scroll 8 19
Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 8 18

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
当作佛号 當作佛號 次當作佛號上幢如來 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 1 98
当作王 當作王 是人當作王 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 20
当作佛 當作佛 一切眾生皆當作佛 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 4 15
今当作 今當作 我今當作令眾歡喜而可意 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 51 15
要当作 要當作 我今要當作是念 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 14
比丘当作 比丘當作 如是諸比丘當作是學 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 59 9
当作方便 當作方便 我今當作方便殺是菩提樹 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 9
当作佛事 當作佛事 當作佛事不 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 6
汝等当作 汝等當作 汝等當作梵音 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 6
当作沙门 當作沙門 我當作沙門 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 10 5