NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

当作 (當作) dàngzuò

dàngzuò verb to treat as / to regard as
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Thought 思想
Notes: (CC-CEDICT '當作')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 1 70
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 17 35
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 75 34
Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 16 31
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 2 29
Guancha Zhu Fa Xing Jing 《觀察諸法行經》 Scroll 4 28
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 7 27
Daoxing Bore Jing 《道行般若經》 Scroll 7 25
Zun Po Xu Mi Pusa Suo Ji Lun 《尊婆須蜜菩薩所集論》 Scroll 8 19
Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 8 18

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
当作佛号 當作佛號 次當作佛號上幢如來 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 1 98
当作王 當作王 是人當作王 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 20
今当作 今當作 我今當作令眾歡喜而可意 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 51 15
当作佛 當作佛 一切眾生皆當作佛 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 4 15
要当作 要當作 我今要當作是念 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 14
当作方便 當作方便 我今當作方便殺是菩提樹 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 9
比丘当作 比丘當作 如是諸比丘當作是學 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 59 9
当作佛事 當作佛事 當作佛事不 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 6
汝等当作 汝等當作 汝等當作梵音 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 6
当作转轮圣王 當作轉輪聖王 我今當作轉輪聖王形容 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 28 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
當作修行 Scroll 20 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
生死身體當作 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
當作 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
當作供養 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 2
二者當作 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 1
當作何等行為 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 3
當作巧妙鼓樂 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
此時當作 Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 1
當作安樂 Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
當作 Scroll 5 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 7
此時當作 Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
當作沙門 Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
當作 Scroll 1 in Madhyamāgama 《中阿含經》 14
當作 Scroll 3 in Madhyamāgama 《中阿含經》 5
當作 Scroll 7 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
當作轉輪王 Scroll 14 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
當作 Scroll 17 in Madhyamāgama 《中阿含經》 11
汝等當作 Scroll 1 in Ding Sheng Wang Gushi Jing 《頂生王故事經》 1
當作 Scroll 1 in Li Shui Jing (Pacalā Sutta) 《離睡經》 3
當作 Scroll 1 in Shou Sui Jing (Anumānasutta) 《受歲經》 3
當作 Scroll 1 in Qutanmi Ji Guo Jing (Gotamī) 《瞿曇彌記果經》 3
當作 Scroll 1 in Shu Jing (Gaṇakamoggallāānasutta) 《數經》 3
當作 Scroll 1 in Zun Shang Jing (Lomasakaṅgiyabhaddekarattasutta)《尊上經》 1
便當作 Scroll 1 in Ba Guan Zhai Jing 《八關齋經》 1
當作如是 Scroll 2 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1