NTI Reader
NTI Reader

tàn

tàn verb to sigh / to gasp / to exclaim
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: Variant of 叹 (traditional 嘆)

Contained in

歎德歎佛歎息哀歎唉歎唉声歎气

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 《大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌》 Scroll 5 177
Weimo Yi Ji 《維摩義記》 Scroll 1 138
Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 1 135
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 1 133
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 58 121
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 3 115
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 1 99
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 2 94
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 18 89
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 9 88

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
歎曰 歎曰 阿難歎曰 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 179
称歎 稱歎 亦復稱歎諸得信者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 123
世尊歎 世尊歎 世尊歎曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 63
子歎 子歎 尊者舍黎子歎已 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 58 31
优婆夷歎 優婆夷歎 毗舍佉優婆夷歎已 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 58 29
舍梨子歎 舍梨子歎 尊者舍梨子歎曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 17
歎言 歎言 其人歎言 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 15
比丘歎 比丘歎 無一比丘歎我所說 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 5 14
歎说 歎說 數數歎說 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 33 12
歎求索 歎求索 各叉手向稱歎求索 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 9