NTI Reader
NTI Reader

yán

 1. yán verb to speak / to say / said
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 言 means 说. For example, 自言自语 'talk to oneself' (CCI p. 24; GHC '言' 1, 2; Kroll '言' 1).
 2. yán noun language / talk / words / utterance / speech
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: For example, in literary Chinese, 忠言逆耳 'honest advice, [although] unpleasant to the ear[, induces good conduct]', from Han Feizi's Wai Chu Shuo Zuo Shang (DCP 'Z137'; Kroll '言' 2).
 3. yán noun Kangxi radical 149
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Radicals 部首
  Notes: To speak (ABC back cover; GHC p. 7)
 4. yán particle a particle with no meaning
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词
  Notes: (GHC '言' 5; Kroll '言' 3)
 5. yán noun phrase / sentence
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '言' 2a)
 6. yán noun a word / a syllable
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (GHC '言' 4; Kroll '言' 2b)
 7. yán noun a theory / a doctrine
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 学说 (GHC '言' 3; Kroll '言' 4)
 8. yán verb to regard as
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '言' 5)
 9. yán verb to act as
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '言' 5a)

Contained in

语言编程语言汇编语言发言人具体而言言辞语言学言行异言名言导言方言胡言寓言发言诺言动态超文本置标语言可扩展置标语言可扩展标示语言延伸性标记语言可扩展类型语言可扩展样式语言可扩展风格语言超文本置标语言超文本标记语言爪哇语言爪哇语言虛擬機宣言谣言自言自语总而言之不言而喻留言板馋言标准广义置标语言虚拟现实造型语言虚拟现实建模语言网络服务描述语言誓言文言序言言论言语预言言行一致陆法言文言文格言一言为定常言犹言

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 522
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 509
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 4 439
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 405
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 1 380
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 7 362
Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 3 356
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 2 355
Jingang Sanmei Jing Lun 《金剛三昧經論》 Scroll 2 350
Miliṇḍapañha (Questions of Miliṇḍa) 《那先比丘經》 Scroll 2 345

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
白佛言 白佛言 叉手合掌白佛言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 73
婆罗门言 婆羅門言 婆羅門言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 26
偈言 偈言 世尊而說偈言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 14
报言 報言 佛報言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 12
迦叶言 迦葉言 弊宿婆羅門語童女迦葉言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 9
白王言 白王言 諸相師即白王言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 9
阿难言 阿難言 告阿難言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 9
比丘言 比丘言 諸比丘言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 8
人言 人言 告諸人言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 7
言少 言少 或言少色是我 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 4