yán

 1. yán verb to speak / to say / said
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 言 means 说. For example, 自言自语 'talk to oneself' (CCI p. 24; GHC '言' 1, 2; Kroll 2015 '言' 1).
 2. yán noun language / talk / words / utterance / speech
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: For example, in literary Chinese, 忠言逆耳 'honest advice, [although] unpleasant to the ear[, induces good conduct]', from Han Feizi's Wai Chu Shuo Zuo Shang (DCP 'Z137'; Kroll 2015 '言' 2).
 3. yán noun Kangxi radical 149
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Radicals 部首
  Notes: To speak (ABC back cover; GHC p. 7)
 4. yán particle a particle with no meaning
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词
  Notes: (GHC '言' 5; Kroll 2015 '言' 3)
 5. yán noun phrase / sentence
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '言' 2a)
 6. yán noun a word / a syllable
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (GHC '言' 4; Kroll 2015 '言' 2b)
 7. yán noun a theory / a doctrine
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 学说 (GHC '言' 3; Kroll 2015 '言' 4)
 8. yán verb to regard as
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '言' 5)
 9. yán verb to act as
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '言' 5a)

Contained in

Also contained in

语言编程语言汇编语言言辞语言学仗义执言言行异言名言导言方言胡言寓言发言诺言动态超文本置标语言可扩展置标语言可扩展标示语言延伸性标记语言可扩展类型语言可扩展样式语言可扩展风格语言超文本置标语言超文本标记语言爪哇语言爪哇语言虛擬機宣言谣言自言自语总而言之不言而喻留言板馋言标准广义置标语言虚拟现实造型语言虚拟现实建模语言网络服务描述语言誓言文言序言言论言语预言言行一致陆法言文言文格言一言为定常言犹言

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 510
 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 500
 • Scroll 4 Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 — count: 436
 • Scroll 1 Shijia Pu 《釋迦譜》 — count: 394
 • Scroll 1 Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 — count: 363
 • Scroll 7 Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 — count: 360
 • Scroll 2 Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 — count: 351
 • Scroll 3 Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 — count: 347
 • Scroll 2 Miliṇḍapañha (Questions of Miliṇḍa) 《那先比丘經》 — count: 345
 • Scroll 1 Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 — count: 342

Collocations

 • 白佛言 (白佛言) 叉手合掌白佛言 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 73
 • 婆罗门言 (婆羅門言) 婆羅門言 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 7 — count: 26
 • 偈言 (偈言) 世尊而說偈言 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 14
 • 报言 (報言) 佛報言 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 4 — count: 12
 • 白王言 (白王言) 諸相師即白王言 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 9
 • 迦叶言 (迦葉言) 弊宿婆羅門語童女迦葉言 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 7 — count: 9
 • 阿难言 (阿難言) 告阿難言 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 2 — count: 9
 • 比丘言 (比丘言) 諸比丘言 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 3 — count: 8
 • 其所言 (其所言) 若其所言非經 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 3 — count: 7
 • 人言 (人言) 告諸人言 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 6 — count: 7