NTI Reader
NTI Reader

shǐ

 1. shǐ noun beginning / start
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 起点 (Guoyu '始' n 1; Kroll '始' 1; Unihan '始')
 2. shǐ adverb just now / then / only then
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 方才 or 然后 (Guoyu '始' adv 1; Kroll '始' 2; Unihan '始')
 3. shǐ adverb first / for the first time
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 始 may be used as an adverb in Literary Chinese. For example, 臣始至於境 'When I first arrived at the borders of your kingdom' (Mengzi: 2.2/8/12, translation by Legge; Guoyu '始' adv 3; Kroll '始' 1a; Pulleyblank 1995, p. 121)
 4. shǐ adverb exactly / just
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '始' 3)
 5. shǐ adverb formerly
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 曾 (Guoyu '始' adv 2)

Contained in

始终开始原始秦始皇创始人始终如一自始至终始建创始初始有始无终始皇帝汉更始帝呾叉始罗起始始末原始七佛倡始昙始肇始始兴寺泰始弘始玄始原始資料原始分数原始价值原始森林始觉无始无明原始佛教时期原始码未始秦始皇帝建始始祖秦始皇陵旬始始兴原始佛教伊始贯彻始终开始以前原始社会始发固始始点创始者皇始始光正始

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 126
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 6 97
Treatise on the Mystery of the Mahayana 《大乘玄論》 Scroll 3 95
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 31 84
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 72
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 10 55
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 51
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 1 51
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 9 50
Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 3 49

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
今日始 今日始 從今日始 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 58
始生死 始生死 謂究竟無始生死 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 3 41
始生 始生 金翅大鳥入宮搏撮或始生方便 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 11
今始 今始 今始獲此難得之法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 9
时始 時始 當此世界劫初轉時始成就時 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 9 7
始愿佛 始願佛 我聞世尊迦葉佛時始願佛道 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 6
众生始 眾生始 戱笑懈怠是眾生始 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 6
世间始 世間始 於是世間始有剎利名生 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 5
始欲 始欲 火災始欲起時 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 5
始成 始成 如金像始成 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 4