NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

zhī

 1. zhī verb to support / to sustain / to erect / to raise
  Domain: Classical Chinese 古文
 2. zhī noun a branch / a division / a stem / a limb
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Form 形态
 3. zhī proper noun Zhi
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
 4. zhī noun Kangxi radical 65
  Domain: Radicals 部首
  Notes: (ABC back cover; GHC p. 7)
 5. zhī measure word measure word for rod like things, such as pens and guns
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: Used (1) in the same way as 枝 and also used for rod-like things, (2) musical compositions, and (3) divisions of troops.
 6. zhī verb to dispatch
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为
 7. zhī verb to pay / to receive money
  Domain: Commerce 商务

Contained in

支持支配支出支付开支干支支取分支透支支撑地支支程序支援支柱收支支部支票支娄迦谶支行支系俾路支省支提窟支提支流支提窗支架僧祇支支点大月支摩利支天摩里支天末利支天散支大将八支正道八支圣道支娄迦谶菩提流支摩利支支曜支谦不支辟支佛达摩流支七觉支吠陀支昙摩流支支楼迦谶支孝龙支道林支昙兰条支

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 8 348
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 3 256
Outline of the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽師地論略纂》 Scroll 4 217
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 80 201
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 28 155
Shi Er Yuan Sheng Xiangrui Jing 《十二緣生祥瑞經》 Scroll 1 144
Shi Chan Boluomi Cidi Famen 《釋禪波羅蜜次第法門》 Scroll 5 142
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 96 128
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 17 127
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 10 120

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
支节 支節 手足諸支節 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 60
五支 五支 得五支禪定 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 13 30
留支 留支 所謂曇摩留支比丘是 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 3 19
十支 十支 成就十支道 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 29 18
支罗 支羅 郁伽支羅說 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 13
支物主 支物主 中阿含心品五支物主經第八 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 47 11
支体 支體 資養支體 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 11
梵行支 梵行支 是謂梵行支不具足 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 10
余支 餘支 或截耳鼻及餘支節 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 10
支居士 支居士 於是十支居士八城人多有財物 Shi Zhi Jushi Ba Cheng Ren Jing (Aṭṭhakanagarasutta) 《十支居士八城人經》 Scroll 1 9

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
手足 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
須陀洹 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 9 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
成就梵行 Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 15
Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 1
Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 12
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
資養 Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 3
不用 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 1
使 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
一切 Scroll 3 in Qishi Jing 《起世經》 13
Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 2
日天 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 2
Scroll 3 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 17
Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
Scroll 1 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
Scroll 12 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
禪定 Scroll 13 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
郁伽 Scroll 17 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
中阿含長壽郁伽羅經第五 Scroll 18 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
冷水 Scroll 1 in Li Shui Jing (Pacalā Sutta) 《離睡經》 1
Scroll 1 in Ku Yin Jing (Mahādukkhakāhandhasutta) 《苦陰經》 1
足以以為 Scroll 1 in Fanmoyu Jing (Brahmāyusutta) 《梵摩渝經》 1
Scroll 1 in Nili Jing (Bālapaṇḍitasutta) 《泥犁經》 1