NTI Reader
NTI Reader

 1. verb to die
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Life 生活
  Notes: An intransitive verb (Unihan '死')
 2. adjective extremely
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Life 生活
 3. adjective dead
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Life 生活
  Notes: (Unihan '死')
 4. noun death
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Life 生活
  Notes: FGS translation standard: Death (Unihan '死')

Contained in

死亡打死生老病死死锁死结死刑生死生死存亡病死害死死罪死魔死而后已置之死地而后生杀死猝死黑死病灌顶拔除过罪生死得度经横死淹死处死老死缢死死苦死丧死难婆罗门避死经生死轮迴了本生死经十二品生死经弟子死复生经生死相续死囚死水见光死死因死尸千生万死作不死不死液生死海婆死瑟搋死后送死死人安乐死去死死海要死死板死生

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 2 203
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 36 194
Fo Shuo Youposai Wu Jie Xiang Jing 《佛說優婆塞五戒相經》 Scroll 1 106
Samantapāsādikā (Shan Jian Lu Pi Po Sha) 《善見律毘婆沙》 Scroll 11 101
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 99
Outline of the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽師地論略纂》 Scroll 1 85
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 58 83
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 1 79
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 7 79
Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīvinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Pi Nai Ye) 《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》 Scroll 4 77

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
身死 身死 寧使我身死 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 19
死时 死時 若人死時 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 19
老病死 老病死 老病死逼迫 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 11
死堕 死墮 死墮惡道 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 10
死坏 死壞 彼我者若死壞敗 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 9
众生死 眾生死 謂眾生死時 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 7
死牛 死牛 依彼死牛聚處栖宿 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 13 6
人死 人死 若一一人死 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 6
死一劫 死一劫 可得不死一劫有餘 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 6
求死 求死 求死不得 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 5