NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

 1. verb to die
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Life 生活
  Notes: An intransitive verb (Unihan '死')
 2. adjective extremely
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Life 生活
 3. adjective dead
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Life 生活
  Notes: (Unihan '死')
 4. noun death
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Life 生活
  Notes: FGS translation standard: Death (Unihan '死')

Contained in

死亡打死生老病死死锁死结死刑生死生死存亡病死害死死罪死魔死而后已置之死地而后生杀死猝死黑死病灌顶拔除过罪生死得度经横死淹死处死老死缢死死苦死丧死难婆罗门避死经生死轮迴了本生死经十二品生死经弟子死复生经生死相续死囚死水见光死死因死尸千生万死作不死不死液生死海婆死瑟搋死后送死死人安乐死去死死海要死死板死生

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 2 203
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 36 194

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
死时 死時 若人死時 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 20
身死 身死 寧使我身死 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 19
老病死 老病死 老病死逼迫 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 11
死堕 死墮 死墮惡道 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 10
死坏 死壞 彼我者若死壞敗 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 9
众生死 眾生死 謂眾生死時 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 7
人死 人死 若一一人死 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 6
死牛 死牛 依彼死牛聚處栖宿 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 13 6
死一劫 死一劫 可得不死一劫有餘 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 6
中死 中死 用是故便於中死 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
何如 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 12
四者 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
一劫有餘 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 7
梵天 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 9
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 34
無生 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 9
無數人生 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 23
老病 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 13
Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 5
應聲 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 4
Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
惡趣 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 4
Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 1
惡趣 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
因緣生 Scroll 1 in Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 7
四者知識 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 2
Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 1
Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 14
人生 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 24
Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 3
Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
未解 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 37