NTI Reader
NTI Reader

zhī zhì

 1. zhī verb to know
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '知'; XHZD '知' 1)
 2. zhī verb to comprehend
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 懂得,了解, or 理会 (Guoyu '知' v 1; Unihan '知')
 3. zhī verb to inform / to tell
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 通知 (XHZD '知' 2)
 4. zhī verb to administer
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 管理 (Guoyu '知' v 5; XHZD '知' 4)
 5. zhī verb to distinguish / to discern
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 识别 (Guoyu '知' 2)
 6. zhī verb to be close friends
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 赏识 (Guoyu '知' v 3; XHZD '知' 5)
 7. zhī verb to feel / to sense / to perceive
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 感到,感觉, or 察觉 (Unihan '知')
 8. zhī verb to receive / to entertain
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 招待 (Guoyu '知' v 4)
 9. zhī noun knowledge
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 识见 or 学问 (Guoyu '知' n 1; XHZD '知' 3)
 10. zhī noun consciousness / perception
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 知觉 (Guoyu '知' n 2)
 11. zhī noun a close friend
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 知己 (Guoyu '知' n 3)
 12. zhì noun wisdom
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 智慧 or 才智; same as 智 in some classical writings (Guoyu '知' zhì)
 13. zhì proper noun Zhi
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '知' zhì n 2)

Contained in

通知知识知道觉知知足已知未知得知认知知悉知识产权贺知章食不知味知识分子不知不觉可想而知无知须知知觉众所周知不知所措告知善知识不知好歹不知所云熟知感知知客知情良知知名明知圣知香严知闲知识论认知科学正遍知佛知如海所知窥知亲知知己正知力了知测知知库知藏禅知寺认知科学家认知学认知革命

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 20 425
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 76 365
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 180 364
Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 Scroll 2 336
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 179 299
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 298
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 292
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 359 268
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 264
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 6 248

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
知时 知時 世尊知時故問阿難 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 15
尽知 儘知 盡知過去無數劫事 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 11
宜知 宜知 宜知是時 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 11
如来知 如來知 如來知已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 8
知今 知今 我亦自知今此眾中最小比丘皆見道迹 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 8
知灭 知滅 度有想無想處住想知滅 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 6
世尊知 世尊知 世尊知而故問 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 4
知行 知行 知行從癡生 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 4
缘知 緣知 以何緣知 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 4
眼知 眼知 眼知色 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 4