zhì zhī

 1. zhī verb to know
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '知'; XHZD '知' 1)
 2. zhī verb to comprehend
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 懂得,了解, or 理会 (Guoyu '知' v 1; Unihan '知')
 3. zhī verb to inform / to tell
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 通知 (XHZD '知' 2)
 4. zhī verb to administer
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 管理 (Guoyu '知' v 5; XHZD '知' 4)
 5. zhī verb to distinguish / to discern
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 识别 (Guoyu '知' 2)
 6. zhī verb to be close friends
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 赏识 (Guoyu '知' v 3; XHZD '知' 5)
 7. zhī verb to feel / to sense / to perceive
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 感到,感觉, or 察觉 (Unihan '知')
 8. zhī verb to receive / to entertain
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 招待 (Guoyu '知' v 4)
 9. zhī noun knowledge
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 识见 or 学问 (Guoyu '知' n 1; XHZD '知' 3)
 10. zhī noun consciousness / perception
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 知觉 (Guoyu '知' n 2)
 11. zhī noun a close friend
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 知己 (Guoyu '知' n 3)
 12. zhì noun wisdom
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 智慧 or 才智; same as 智 in some classical writings (Guoyu '知' zhì)
 13. zhì proper noun Zhi
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '知' zhì n 2)
 14. zhī verb Understanding
  Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan 佛光山
  Notes: (Glossary of Humanistic Buddhism)

Contained in

Also contained in

通知知识已知未知得知认知知悉知识产权贺知章侦知食不知味知识分子不知不觉可想而知无知须知知觉众所周知不知所措告知不知好歹不知所云熟知感知知情良知知名明知圣知知识论认知科学窥知亲知知己了知测知认知科学家认知学

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 20 Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 — count: 414
 • Scroll 76 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 — count: 365
 • Scroll 180 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 — count: 364
 • Scroll 2 Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 — count: 315
 • Scroll 179 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 — count: 299
 • Scroll 359 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 — count: 262
 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 248
 • Scroll 2 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 — count: 247
 • Scroll 6 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 — count: 241
 • Scroll 6 Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 《眾事分阿毘曇論》 — count: 240

Collocations

 • 宜知 (宜知) 宜知是時 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 11
 • 尽知 (儘知) 盡知過去無數劫事 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 10
 • 知时 (知時) 世尊知時故問阿難 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 2 — count: 9
 • 如来知 (如來知) 如來知已 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 9 — count: 8
 • 知今 (知今) 當知今王地主年已朽邁 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 5 — count: 7
 • 知灭 (知滅) 度有想無想處住想知滅 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 8 — count: 6
 • 知色 (知色) 眼知色 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 10 — count: 4
 • 世尊知 (世尊知) 世尊知而故問 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 4
 • 缘知 (緣知) 以何緣知 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 7 — count: 4
 • 知过去 (知過去) 乃知過去無數諸佛 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 4