NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

zhī

 1. zhī verb to know / to be aware
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Thought 思想
 2. zhī verb to know / to be aware
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Thought 思想
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 懂得,了解, or 理会
 3. zhī verb to know / to be aware
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 主持 or 管理
 4. zhī verb to distinguish / to discern
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 识别 or 区别
 5. zhī verb to appreciate
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 赏识
 6. zhī verb to be close friends
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 赏识
 7. zhī verb to feel / to sense / to perceive
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 感到,感觉, or 察觉
 8. zhī verb to participate
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 参与
 9. zhī noun knowledge
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 知识
 10. zhī noun consciousness / perception
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 知觉
 11. zhī noun a close friend
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 知己
 12. zhī noun wisdom
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 智慧 or 才智; same as 智 in some classical writings

Contained in

通知知识知道觉知知足已知未知得知认知知悉知识产权贺知章知识分子不知不觉可想而知无知须知知觉众所周知不知所措告知善知识不知好歹不知所云熟知感知知客知情良知知名明知圣知香严知闲知识论认知科学正遍知佛知如海所知窥知亲知知己正知力了知测知知库知藏禅知寺认知科学家认知学认知革命认知能力

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
知时 知時 世尊知時故問阿難 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 15
宜知 宜知 宜知是時 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 11
知今 知今 我亦自知今此眾中最小比丘皆見道迹 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 8
如来知 如來知 如來知已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 8
知灭 知滅 度有想無想處住想知滅 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 6
缘知 緣知 以何緣知 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 4
知行 知行 知行從癡生 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 4
世尊知 世尊知 世尊知而故問 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 4
知过去 知過去 乃知過去無數諸佛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 4
眼知 眼知 眼知色 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
過去無數 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 36
Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 20
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 16
Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 20
釋提桓因諸天歡喜 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 16
互相推問不能 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 5
遊觀 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 3
佛心 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 2
何等年紀 Scroll 1 in Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 3
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 46
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 16
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 60
雷電霹靂 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 25
不覺 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 26
Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 31
Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 14
汝等 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 10
輔相婆羅門如是才智 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 17
正法僧伽 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 14
云何 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 9
Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 9
Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 6
Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 6
佛如來 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 7
默然 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 13