zhī

 1. zhī verb to know
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '知'; XHZD '知' 1)
 2. zhī verb to comprehend
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 懂得,了解, or 理会 (Guoyu '知' v 1; Unihan '知')
 3. zhī verb to inform; to tell
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 通知 (XHZD '知' 2)
 4. zhī verb to administer
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 管理 (Guoyu '知' v 5; XHZD '知' 4)
 5. zhī verb to distinguish; to discern
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 识别 (Guoyu '知' 2)
 6. zhī verb to be close friends
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 赏识 (Guoyu '知' v 3; XHZD '知' 5)
 7. zhī verb to feel; to sense; to perceive
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 感到,感觉, or 察觉 (Unihan '知')
 8. zhī verb to receive; to entertain
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 招待 (Guoyu '知' v 4)
 9. zhī noun knowledge
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 识见 or 学问 (Guoyu '知' n 1; XHZD '知' 3)
 10. zhī noun consciousness; perception
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 知觉 (Guoyu '知' n 2)
 11. zhī noun a close friend
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 知己 (Guoyu '知' n 3)
 12. zhì noun wisdom
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 智慧 or 才智; same as 智 in some classical writings (Guoyu '知' zhì)
 13. zhì proper noun Zhi
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '知' zhì n 2)
 14. zhī verb Understanding
  Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan
  Notes: (Glossary of Humanistic Buddhism)
 15. zhī verb know; jña
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: √jñā, or: jña, or: jānāti, Japanese: chi (BCSD '知', p. 885; Dhammajoti 2013, p. 17; DJBT '知', p. 425; MW 'jña'; SH '知', p. 275)

Contained in

Also contained in

认知能力学然后知不足侦知另行通知感知知识供应链知彼知己,百战不殆技术知识挈瓶之知所周知预备知识反知识不知进退不知好歹尽人皆知知识阶级迷途知反人不知鬼不觉鲜为人知认知神经科学知识界不知司马昭之心路人皆知扩散周知知人一无所知元认知明知山有虎,偏向虎山行殊不知知府不知轻重人所共知故知知足常乐

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 20 Dasheng Yi Zhang 大乘義章 — count: 400
 • Scroll 76 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經 — count: 365 , has parallel version
 • Scroll 180 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經 — count: 364 , has parallel version
 • Scroll 2 Commentary on the Hundred Treatise 百論疏 — count: 313
 • Scroll 179 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經 — count: 299 , has parallel version
 • Scroll 359 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經 — count: 262 , has parallel version
 • Scroll 2 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 四分律刪繁補闕行事鈔 — count: 247
 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 四分律行事鈔資持記 — count: 245
 • Scroll 6 Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 眾事分阿毘曇論 — count: 240
 • Scroll 6 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 大般涅槃經義記 — count: 234

Collocations

 • 宜知 (宜知) 宜知是時 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 1 — count: 11
 • 尽知 (儘知) 盡知過去無數劫事 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 1 — count: 10
 • 知时 (知時) 世尊知時故問阿難 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 2 — count: 9
 • 如来知 (如來知) 如來知已 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 9 — count: 8
 • 知今 (知今) 當知今王地主年已朽邁 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 5 — count: 7
 • 知灭 (知滅) 度有想無想處住想知滅 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 8 — count: 6
 • 世尊知 (世尊知) 世尊知而故問 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 1 — count: 4
 • 缘知 (緣知) 以何緣知 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 7 — count: 4
 • 知过去 (知過去) 乃知過去無數諸佛 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 1 — count: 4
 • 见知 (見知) 皆悉見知 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 3 — count: 3