chī

 1. chī noun confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
  Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Mental Factor 心所
  Notes: Sanskrit equivalent: moha, Pāli: moha, variant of 痴, Japanese: chi; one of the 三毒 'three poisons' and 六大煩惱地法 'six root unwholesome mental factors' (BL 'moha'; FGDB '癡')
 2. chī adjective ignorant / stupid
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: A variant of 痴 (Guoyu '癡')

Contained in

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 202 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 — count: 162
 • Scroll 6 Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 — count: 137
 • Scroll 203 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 — count: 108
 • Scroll 6 Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 — count: 105
 • Scroll 9 Pusa Yingluo Jing 《菩薩瓔珞經》 — count: 72
 • Scroll 58 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 — count: 63
 • Scroll 2 Yogacārabhūmi (Xiuxing Dao Di Jing) 《修行道地經》 — count: 61
 • Scroll 5 Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 — count: 60
 • Scroll 3 Jietuo Dao Lun 《解脫道論》 — count: 57
 • Scroll 1 Yin Chi Ru Jing Zhu 《陰持入經註》 — count: 56

Collocations

 • 怒癡 (怒癡) 抑婬怒癡 — Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》, Scroll 1 — count: 19
 • 癡取 (癡取) 癡取 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 16 — count: 15
 • 离癡 (離癡) 八為離癡從癡止 — Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》, Scroll 2 — count: 15
 • 癡人 (癡人) 其癡人念言 — Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》, Scroll 1 — count: 15
 • 癡薄 (癡薄) 癡薄 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 2 — count: 11
 • 生癡 (生癡) 心則生癡 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 25 — count: 8
 • 癡法 (癡法) 返執癡法以為真實 — Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》, Scroll 1 — count: 7
 • 癡狂 (癡狂) 汝強額癡狂 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 13 — count: 7
 • 癡心 (癡心) 癡心皆滅去 — Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》, Scroll 1 — count: 5
 • 癡尽 (癡儘) 癡盡已 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 20 — count: 5