NTI Reader
NTI Reader

chī

  1. chī noun confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
    Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Mental Factor 心所
    Notes: Sanskrit equivalent: moha, Pāli: moha, variant of 痴, Japanese: chi; one of the 三毒 'three poisons' and 六大煩惱地法 'six root unwholesome mental factors' (BL 'moha'; FGDB '癡')
  2. chī adjective ignorant / stupid
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: A variant of 痴 (Guoyu '癡')

Contained in

淫怒癡癡缚我癡愚癡暗

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 202 162
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 6 137
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 203 108
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 6 105
Pusa Yingluo Jing 《菩薩瓔珞經》 Scroll 9 72
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 58 63
Yogacārabhūmi (Xiuxing Dao Di Jing) 《修行道地經》 Scroll 2 61
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 5 60
Jietuo Dao Lun 《解脫道論》 Scroll 3 57
Yin Chi Ru Jing Zhu 《陰持入經註》 Scroll 1 56

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
癡人 癡人 其癡人念言 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 21
怒癡 怒癡 抑婬怒癡 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 20
离癡 離癡 八為離癡從癡止 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 15
癡取 癡取 癡取 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 16 15
癡法 癡法 返執癡法以為真實 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 14
癡薄 癡薄 癡薄 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 12
生癡 生癡 心則生癡 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 25 8
癡心 癡心 癡心皆滅去 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 7
癡狂 癡狂 汝強額癡狂 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 13 7
谓癡 謂癡 是謂癡法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 45 5