NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

yī yì

 1. noun clothes
  Domain: Clothing 服装
 2. noun Kangxi radical 145
  Domain: Radicals 部首
  Notes: Clothes (ABC back cover; GHC p. 7)
 3. noun to wear (clothes) / to put on
  Domain: Classical Chinese 古文
 4. noun a cover / a coating
  Domain: Classical Chinese 古文
 5. noun uppergarment / robe
  Domain: Classical Chinese 古文
 6. verb to cover
  Domain: Classical Chinese 古文

Contained in

衬衣毛衣衣服大衣上衣衣柜洗衣机棉衣雨衣衣物外衣衣裳寿衣衣字旁衣补缦衣福田衣田衣田相衣内衣锦衣卫衣食住行衣衫衣钵三衣七衣五衣农桑衣食撮要夹衣玉衣衣裙衣襟褘衣青衣朱衣天衣衣纹叶衣佛母敝衣仙人着弊纳衣着弊衲衣但三衣衣珠喻三衣一钵白衣衣架衣着衣冠糖衣肠衣乌衣寺

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 5 1137
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 29 918
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 524
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 468
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 8 428
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 365
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 6 363
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 336
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 319
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 9 298

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
三法衣 三法衣 服三法衣 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 39
衣持 衣持 著衣持鉢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 29
衣钵 衣鉢 執持衣鉢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 21
衣毛 衣毛 衣毛為竪 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 13
衣重 衣重 衣重一兩 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 8
严衣 嚴衣 即嚴衣鉢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 7
执持衣 執持衣 執持衣鉢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 5
宝衣 寶衣 賷吾寶衣并及乘轝 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 4
重衣 重衣 栴檀木槨重衣其外 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 4
庄衣 莊衣 令好莊衣嚴車 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 8
Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 16
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 13
四千 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 9
三法 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
受持 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 3
Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 4
供養 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 14
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 4
學者 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 11
染布 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 6
Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 3
可取僧伽梨 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 3
袈裟 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
執持 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 2
世尊告白 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 2
婦女 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 11
婦女 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 2
世尊僧伽梨 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
青色 Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 4
Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 6
洗浴 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 4
Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 3
食時 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 2
Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 4