NTI Reader
NTI Reader

qù cù

 1. adjective interesting
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: As in 趣事 (Guoyu '趣' adj)
 2. verb to turn towards / to approach
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the senes of 归向 (Guoyu '趣' v)
 3. adverb urgent / pressing / quickly
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 立刻 or 赶快 (Guoyu '趣' cù adv)
 4. verb to urge
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 催促 (Guoyu '趣' cù v; Kroll '趣' cù)
 5. verb realm / destination
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: gati, Pali: gati, Japanese: shu; such as the human realm, the animal realm, and Hell; same as 道, see also 六道 'six realms' - Hell, Hungry Ghosts, Animals, Demons, Humans, Devas (BL 'gati'; Ding '道'; FGDB '道'; Kroll '趣' 3; SH '道').
 6. noun purport / an objective
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: As in 旨趣 (Guoyu '趣' n 3; Unihan '趣'; XHZD '趣' 1)
 7. noun a delight / a pleasure / an interest
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (XHZD '趣' 2)
 8. noun an inclination
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 倾向, as in 志趣 (Guoyu '趣' n 2; Kroll '趣' 2)
 9. noun a flavor / a taste
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 兴味 (Guoyu '趣' n 1; Kroll '趣' 2)
 10. verb to go quickly towards
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '趣' 1)

Contained in

有趣兴趣趣味感兴趣风趣乐趣情趣趣事旨趣进趣相映成趣恶趣三恶趣善趣三善趣奇趣六趣五趣生趣发趣论义趣归趣志趣大乘理趣六波罗蜜多经金刚顶瑜伽理趣般若经金刚顶瑜伽理趣般若经趣苦灭道圣谛六趣轮迴经佛说大乘观想曼拏罗净诸恶趣经大乘观想曼拏罗净诸恶趣经大乐金刚不空真实三昧耶经般若波罗蜜多理趣释般若波罗蜜多理趣经大乐不空三昧真实金刚萨埵菩萨等一十七圣大曼荼罗义述金刚顶瑜伽他化自在天理趣会普贤修行念诵仪轨大般若波罗蜜经般若理趣分述赞趣闻趣三归依意趣人趣打趣识趣妙趣知趣妙趣横生逗趣苦趣谐趣天趣雅趣易趣趣剧大乘理趣六波罗密多经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 316 507
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 315 330
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 512 261
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 71 182
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 446 176
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 15 157
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 21 120
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 21 108
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 4 102
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 8 93

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
趣正觉 趣正覺 定趣正覺 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 8
定趣 定趣 定趣正覺 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 8
道趣 道趣 復有階道趣娑羅園 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 8
同趣 同趣 則異途同趣矣 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 8
一法趣 一法趣 一法趣惡趣 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 6
二法趣 二法趣 復有二法趣向惡趣 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 6
趣求 趣求 能背塵勞趣求安樂 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 5
趣二 趣二 當趣二處 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 5
界趣 界趣 一切眾生雖然各各居其界趣 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 4
尽趣 儘趣 彼諸道為盡趣梵天不 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 4